Topic Name Description
File Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

File Introduction to Microwave Technique

Introduction to Microwave Technique

File Smithův diagram

Program pro základní operace ve Smithově diagramu.

Cvičení Page 1. Cvičení

Přehled základních vztahů EM pole pro mikrovlnnou techniku (Maxwellovy rovnice, Gaussova věta, Stokesova věta, Poyntingův vektor, elektrická a magnetická polarizace)

Page 2. Cvičení

Výpočty základních parametrů obecných mikrovlnných vedení (konstanta šíření, skupinová rychlost, fázová rychlost, vlnová délka na vedení, charakteristická impedance, vlnová impedance, vlnová impedance vodivého prostředí, vysokofrekvenční měrný odpor, ekvivalentní hloubka vniku).

Page 3. Cvičení

Příklady využití zobrazování a transformace impedancí (základní aplikace Smithova diagramu, transformace impedance podél bezeztrátového vedení, transformace impedance podél ztrátového vedení, měření impedancí pomocí měřicího vedení s využitím Smithova diagramu, návrh impedančního přizpůsobení sériově připojeným prvkem, návrh impedančního přizpůsobení paralelně připojeným prvkem).

Page 4. Cvičení

Výpočet rozptylových parametrů, jejich využití pro analýzu mikrovlnných obvodů (rozptylové parametry nenormované a normované, jejich fyzikální význam, rozptylové parametry základních prvků, rozptylové parametry složitějších obvodů sestavených z více základních prvků).

Page 5. Cvičení

Příklady využití orientovaných grafů pro analýzu a syntézu mikrovlnných obvodů (základní stavební elementy orientovaného grafu, orientované grafy základních mikrovlnných dílů, princip tvorby orientovaných grafů složitějších obvodů složených z více základních prvků, základní metody analýzy obvodů s využitím jejich orientovaných grafů, možnosti zjednodušení orientovaných grafů, Masonovo pravidlo).

Page 6. Cvičení

Výpočty základních parametrů vlnovodů a koaxiálních mikrovlnných obvodů (konstanta příčného průřezu, vidy buzené ve vlnovodu, mezní kmitočet vlnovodu, mezní vlnová délka vlnovodu, šířka pásma jednovidosti, výkon přenášený vlnovodem, vysokofrekvenční proud tekoucí pláštěm vlnovodu, měrný útlum vlnovodu, porovnání vlastností obdélníkového a kruhového vlnovodu, vidové filtry, vlnovod v podkritickém režimu, speciální tvary vlnovodů, koaxiální vedení, jeho charakteristická impedance, měrný útlum, výkon přenášený koaxiálním vedením, koaxiální vlnovod, jeho mezní kmitočet a mezní vlnová délka).

Page 7. Cvičení

Výpočty základních parametrů mikropáskových, štěrbinových a koplanárních obvodů. (efektivní permitivita, charakteristická impedance a jejich kmitočtová závislost, efektivní šířka pásku, měrný útlum planárních vedení, výkon přenášený planárním vedením, mezní kmitočet planárního vedení).

Návrh rezonančních obvodů (rezonátor vytvořený z úseku vedení - půlvlnný a čtvrtvlnný, dutinový rezonátor, diagram vidů v dutinovém rezonátoru, otevřený rezonátor, dielektrický rezonátor, feritový rezonátor, činitel jakosti rezonátoru, možnosti přeladění rezonátorů, porovnání vlastností jednotlivých typů rezonátorů).

Page 8. Cvičení

Laboratorní ukázka zaměřená na základní vlastnosti mikrovlnných obvodů.

Page 9. Cvičení

Teoretický úvod k laboratorním úlohám (měření vlnové délky, měření impedance, návrh impedančního přizpůsobení, měření modulů rozptylových parametrů, měření dielektrických vlastností materiálů, cejchování detekční diody, měření charakteristické impedance, měření měrného útlumu koaxiálního kabelu).

Folder 10. Cvičení - Laboratorní úloha č. 1

10. Cvičení - Laboratorní úloha č. 1:

  • Měření vlnové délky pomocí měřicího vedení, měření impedance, návrh impedančního přizpůsobení pomocí jednokolíkového impedančního transformátoru
Folder 11. Cvičení - Laboratorní úloha č. 2

11. Cvičení - Laboratorní úloha č. 2:

  • Měření modulů prvků rozptylové matice různých vlnovodných dílů (přizpůsobená koncovka, držák termistoru, feritový izolátor, feritový cirkulátor, směrový vazební člen) pomocí cirkulátoru a cejchovaného atenuátoru
Folder 12. Cvičení - Laboratorní úloha č. 3

12. Cvičení - Laboratorní úloha č. 3:

  • Měření dielektrických vlastností materiálů umístěných ve vlnovodu, a to různými metodami, nízkoztrátových i vysokoztrátových, pevných i kapalných.
Folder 13. Cvičení - Laboratorní úloha č. 4

13. Cvičení - Laboratorní úloha č. 4:

  • Cejchování krystalové detekční diody, měření charakteristické impedance koaxiálního kabelu, měření měrného útlumu koaxiálního kabelu.
Page 14. Cvičení - Konzultace, udělení zápočtů.

14. Cvičení - Konzultace, udělení zápočtů.

Požadavky ke zkoušce File Otázky ke zkoušce

Seznam otázek ke zkoušce.