Topic outline

  • B6B04PRE, BD6B04PRE - Prezentace

    Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: předávání technických informací, vyjadřování v písemné i ústní podobě, komunikační schopnosti v interakci s ostatními, prezentace projektů před publikem, příprava dokumentace, práce s elektronickými informačními zdroji, vizualizace informací, základy typografie, zásady citování, autorská etika.

  • Semináře

  • Odevzdávané práce

    PREZENTACE

    Téma: Semestrální úloha z předmětu Základy webových aplikací – B6B39ZWA (např. webový obchod, seznamka, galerie…)

    Forma: Prezentace ústní před skupinou, s připravenými snímky.

    Počet prezentujících: Jeden (resp. v závislosti na tom, kolik studentů zpracovává jednotlivou úlohu ze ZWA).

    Délka prezentace: 5 ±1 min. (včetně event. ukázky). Diskuze se do délky prezentace nepočítá.

    Termíny prezentací: 11. a 12. výukový týden. V 11. týdnu prezentuje cca 1/3 paralelky, ve 12. týdnu všichni ostatní.

    Odevzdání: Samotný soubor nejpozději 2 dny před prezentací (tj. v úterý 8.12. resp. 15.12.) na Moodle.

    Formát souboru: PDF nebo PowerPoint (PPT, PPTX, PPS, PPSX) do verze 2010.

    Název souboru: PRE2015_1logjmeno

    Bodové hodnocení: Max. 40 bodů, min. 20 bodů.

    Kritéria hodnocení: Kvalita snímků, hlasový projev, nonverbální projev, kompozice vystoupení, celkový dojem (zaujetí posluchačů, reakce v diskuzi).

    Způsob hodnocení: Prezentaci hodnotí vyučující i spolužáci. Studenti obdrží hodnotící archy, na konci hodiny je odevzdají, vyučující zpracuje.

    Struktura prezentace: viz níže.

    PÍSEMNÁ ZPRÁVA

    Téma: Semestrální úloha z předmětu Základy webových aplikací – B6B39ZWA.

    Délka práce: 10–11 stran formátu A4 (přílohy se do délky práce nepočítají).

    Nástroje: Nejsou předepsány, podstatné jsou forma a obsah výstupu.

    Odevzdání: Do konce roku 2015 (31.12.).

    Formát souboru: PDF.

    Název souboru: PRE2015_2logjmeno

    Bodové hodnocení: Max. 50 bodů, min. 25 bodů.

    Kritéria hodnocení: Struktura práce, jazyková a stylistická úroveň, vzhled, typografie, obrázky a tabulky, titulkování a odkazy, literatura.

    Struktura práce: viz níže.

    Požadavky na vzhled práce: viz níže.

  • Hodnocení předmětu

    PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU

    Provedení obou povinných prací (prezentace, písemná zpráva) v přijatelné kvalitě. Kritériem je získání minimálně 50 % možných bodů.

    Alespoň 75% účast na cvičení. Povolenou 25% neúčast lze tolerovat pouze s řádnou omluvou.

    HODNOCENÍ

    Co se hodnotí:

    Prezentace                   max. 40 bodů

    Písemná zpráva            max. 50 bodů

    Aktivita na cvičení          max. 10 bodů

     

    Výsledné hodnocení:

    100–90 bodů   A

    89–80 bodů     B

    79–70 bodů     C

    69–60 bodů     D

    79–70 bodů     E

    49–0 bodů       F

     

    Zakončení předmětu: Klasifikovaný zápočet.

    SANKCE

    Za pozdě odevzdanou práci se strhává 25 % možných bodů. Pozor – za pozdní odevzdání se považuje i situace, kdy se student nedostaví na domluvený termín prezentace (jako přijatelná omluva se připouští pouze lékařské potvrzení).

    Za opravovanou práci (na pokyn učitele nebo na přání studenta) se strhává 10 % možných bodů.

    • Kombinované studium

      Upozornění (u prezentace)

      Studenti, kteří prezentují 20.11., odevzdají své prezentace nejpozději 18.11.2015

      Studenti, kteří prezentují 18.12., odevzdají své prezentace nejpozději 16.12.2015

      Studenti, kteří prezentují až v lednu, odevzdají své prezentace nejpozději do 31.12.2015