Topic outline

 • B1M16VEN, A1M16VEN - Výroba energie

  Zdroje energie, energetické procesy, obecné energetické zařízení, jeho energetická bilance a charakteristiky. Přehled technologií (klasických i nekonvenčních) výroby energie - elektřina, pára, horká voda, tuhá, tekutá a plynná paliva. Energetické výrobny vč. druhů a jejich hlavních částí, základní provozní charakteristiky a výpočty THU, provozní a technickoekonomické vlastnosti, provoz, řízení. Ekologické důsledky provozu energetických výroben a opatření pro jejich minimalizaci.

  Vyučující

  Ing. Beneš

  Časový program přednášek a cvičení

  Viz. osnova předmětu v KOSu

 • Pravidla

  Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

  Dva testy v průběhu semestru (7, 12 týden pravděpodobně)

  Podmínky udělení zápočtu

  1. Úspěšné absolvování 2 testů (hodnocení alespoň dostatečně).

  Je dovoleno používat jeden list A4 s vlastnoručními poznámkami a kalkulačku, která nekomunikuje s ostatními přístroji a nelze ji připojit k počítačové síti.

  2. Odevzdání dvou vyhovujících domácích prací.

  3. Předložení sešitu s vypracovanými úlohami.

  4. Minimální účast na 8 cvičeních.

  Hodnocení během semestru

  Domácí práce, testy, aktivita na cvičeních. Klasifikované zápočty se udělují v posledním výukovém týdnu (zápočtový týden).

  Prerekvizity/Korekvizity

  - / X12ESZ

  • Přednášky

   Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

    

   Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům

   1. Obecné energetické zařízení, úvod do termodynamiky

    Kadrnožka – kapitola 1.

   2. Druhy a nositelé energie, základní THU energetických procesů, charakteristiky zdrojů,

    Kadrnožka – kapitola 1.

   3. – 4. Paliva tuhá, kapalná a plynná, technickoekonomické vlastnosti

    Ibler Z. – kapitola 3. A 4.

   5. Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky

    Kadrnožka – kapitola 1.

   6. – 7. Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance

    Kadrnožka – kapitola 3., Ibler – kapitola 5.

   8. Jaderné elektrárny, palivo, charakteristiky

    Ibler – kapitola 7.

   9. Elektrárny se spalovacími motory, paroplynové zdroje

    Kadrnožka – kapitola 8., Dvorský – kapitola 5.

   10. Energie biomasy, typy přeměn paliva, charakteristiky

    Beranovský – kapitola 6.

   11. Využití sluneční energie, fotovoltaické a termální zdroje

    Beranovský – kapitola 4. a 5.

   12. Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky

    Beranovský – kapitola 7.

   13. Likvidace škodlivých exhalací (SO2  a NOx)

    Ibler – kapitola 8.

  • Literatura

   1. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984

   2. Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

   3. Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.

   4. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

   5. Ibler Z. a kol.: Technický průvodce energetika , BEN – Technická literatura, 2002.

   6. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech , BEN – Technická literatura, 2003.

   7. Beranovský J.: Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE, EkoWATT, 2000

   • Kombinované studium

    Pro studenty kombinovaného studia platí stejná osnova předmětu. Studijní materiály jsou uvedeny v záložce "přednášky".

    Rozvrh výuky dálkového studia je koncipován blokovou výukou v rozsahu hodin dle studijních plánů.