Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Výuka je zaměřena na vysvětlení podstaty, metod a systému marketingu včetně jeho využití v praxi s přihlédnutím k vývojovým tendencím.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing

 1. Management a marketing, vývoj a změny paradigmat
 2. Marketingová koncepce řízení firmy, postavení marketingu vůči ostatním činnostem firmy
 3. Marketingový výzkum
 4. Chování poptávajících a segmentace trhu
 5. Strategické marketingové plánování
 6. Analytické metody strategického plánování
 7. Marketingový mix
 8. Výrobková, sortimentní a servisní politika
 9. Inovace, diferenciace, variace
 10. Kontraktační politika, tvorba cen
 11. Marketingová komunikační politika, nástroje a integrovaná komunikace
 12. Volba odbytových cest a prodej
 13. Volba marketingových strategií v různých situacích (trh služeb, nové a globální trhy)
 14. Marketingový kontroling a audit, vývojové tendence marketingu

 1. Manažerský kruh, nástroje managementu
 2. Koncepce managementu, marketingová koncepce
 3. Marketingový výzkum - formy, metody
 4. Volba metody výzkumu
 5. Dotazování, hodnocení výsledku
 6. Analýza silných a slabých stránek
 7. Cyklus životnosti výrobku
 8. Výrobkové portfolio
 9. Výrobková politika firmy
 10. Cenová politika
 11. Volba reklamního prostředku
 12. Marketingová strategie, marketingový mix
 13. Závěrečný test
 14. Hodnocení, zápočet

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3

2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7421-071-3

3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0

4. Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. rozš. vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247- 4150-5

5. Kotler, P., Keller, K. L: Marketing Management. 14th Edition, Prentice-Hall Inc. 2011. ISBN-10: 0132102927

6. Lilien, G.L., Rangaswamy A., De Bruyn, A.: Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition, State College PA, 2013. ISBN 9780985764807

7. Tomek G., Vávrová V., Vašíček, J.: Marketing v energetice, Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 978-80-247-0370-X

8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení