Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+0s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B02ZIP

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

 1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě
 2. Ekologické zákonitosti. Civilizace na Zemi. Historie. Zátěž prostředí.
 3. Lidé a geografie světa. Lidská populace. Zdraví.
 4. Průmyslová civilizace. Průmysl, zemědělství, energetika, obchod, doprava.
 5. Ovzduší. Znečištění ovzduší. Redukce ozónu. Změna klimatu.
 6. Voda, půda a bohatství přírody. Vodní zdroje. Lesy.
 7. Strategie trvalé udržitelnosti. Deklarace. Ekonomie ŽP.
 8. Hygienické aspekty hodnocení ŽP. Pohyb chemických látek. Potravní řetězce.
 9. Zdroje biosféry. Slunce. Tok energie.
 10. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Skládkování. Spalování. Odsíření.
 11. Mechanická pole. Hluk, Vibrace.
 12. Elektrická pole.
 13. Teplo. Světlo.
 14. Ionizující záření.

1. Bálek R.: Přednášky ŽP

2. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210

ISBN-10: 1285197216, 2015

3. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295), 2014

4. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007

5. Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

6. Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000

7. Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování, Nakladatelství VUT IUM 2006

8. von Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, L.H.: Faktor 4. MŽP ČR, 1996

Vollmer GmbH&Co., 42781 Haan-Gruiten, Germany

9. Zpráva o ŽP ČR 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení