Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z termodynamiky a hydrodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány relativistické mechanice, kvantové mechanice a fyzice atomového jádra. Znalosti z předmětu Fyzika II mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia, zejména v měřicí technice, šíření elektromagnetických vln, elektroakustice či optických komunikacích. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky a jaderné fyziky mají studentům pomoci orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování některých elektronických prvků. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B02FY2

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry.

Zkoušku lze skládat po udělení zápočtu. Podmínkou získání zápočtu je: Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření, vypracování zápočtové písemné práce a její obhájení při zápočtovém řízení. Podrobnější informace na

http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD1B02FY2_zs2012.doc

 1. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
 2. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
 3. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
 4. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.
 5. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
 6. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).
 7. Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev, paprsková aproximace.
 8. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
 9. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
 10. Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.
 11. Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
 12. Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.
 13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.
 14. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Laboratorní úlohy:0 Měření objemu tuhých těles přímou metodou *

1 Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb

2 Měření teplotní roztažnosti kovů

3 Absorpce ionizujícího záření v materiálech

4 Měření na Peltierově článku

5 Měření Dopplerova jevu

6 Měření charakteristik palivového článku

7 Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty

8 Studium mechanických kmitů - Pohlovo kyvadlo

9 Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

10 Měření rychlosti zvuku sonarovou metodou


1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003, třetí vydání

2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované

3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, druhé vydání

4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd. ČVUT Praha, 2002, první vydání

5. Červenka, M.: 234 problémů z mechaniky, elektřiny a magnetizmu

6. Červenka, M.: Zpracování fyzikálních měření

7. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

8. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

9. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení