Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Zabývá se rozborem základních funkcí a provozními vlastnostmi strojních zařízení, používaných v energetice, seznamuje studenty s kvantitativními a kvalitativními energetickými bilancemi těchto zařízení v míře, umožňující získat technické podklady jak pro ekonomické hodnocení, tak i pro provozní optimalizaci systému. Dále se zabývá rozborem vlivu poruch jednotlivých strojních prvků energetického systému na provozně technické ukazatele a ekonomii provozu a metodami regulace výkonu nejdůležitějších strojních zařízení energetických provozů z hlediska jejich provozní optimalizace. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14ESZ \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14ESZ

 1. Základní typy oběhů využívaných v energetice, energetické bilance, stanovení základních provozních parametrů.
 2. Kvalitativní hodnocení základních tepelně technických procesů, metody carnotizace tepelných oběhů v energetice.
 3. Energetická náročnost při dopravě kapalin a plynů, pracovní bod, energetické posouzení regulačních metod.
 4. Parní turbíny, fyzikální princip, základní bilance, regulační a výkonové možnosti základních typů parních turbín.
 5. Způsoby regulace výkonu kondenzačního a protitlakého tepelného oběhu. Turbíny s regulovaným odběrem páry.
 6. Kondenzace, chladící okruhy, rozbor provozních poruch kondenzačních systémů. Vliv na ekonomii provozu bloku.
 7. Součinnost a vzájemné provozní a regulační vazby nejdůležitějších strojních zařízení v energetických systémech.
 8. Základní typy parogenerátorů, energetická bilance, provozní vlastnosti a způsoby regulace.
 9. Ekonomické a ekologické efekty kogenerační výroby, vývojové trendy, " malá kogenerace".
 10. Paroplynové oběhy, vývojové trendy, možnosti a hranice využití v středoevropském regionu. Ekologický efekt.
 11. Dálková dodávka tepla, provozní problematika, energetická náročnost. Technicko-ekonomické efekty.
 12. Sekundární okruh JE, rozbor funkce, provozní a regulační vlastnosti, bezpečnostní a ekologická problematika.
 13. Odpadní energie v energetice, tepelná čerpadla, bilance, provozní možnosti a praktické hranice použitelnosti.
 14. Vodní elektrárny, základní typy vodních turbín, energetické bilance, provozní a regulační vlastnosti.

 1. Orientační výpočet základních technicko-ekonomických ukazatelů energetického oběhu s kondenzační turbínou.
 2. Kvalitativní hodnocení základních energetických transformací tepelného energetického oběhu s parní turbínou.
 3. Hodnocení vlivu poruch v systému regeneračního ohřevu na základní ukazatele provozní ekonomie bloku.
 4. Energetická náročnost čerpacích systémů v energetice, energetické posouzení používaných regulačních metod.
 5. Energetická náročnost dopravy spalin a vzduchu, energetické úspory vyvolané volbou optimální regulace.
 6. Energetická bilance parní turbíny s neregulovanými odběry, chování turbíny při změně průtoku páry.
 7. Výpočet vlivu regulace výkonu turbíny na ukazatele provozní ekonomie bloku pro základní regulační metody.
 8. Posouzení vlivu nejčastějších poruch v kondenzaci a chladícím okruhu na technicko ekonomické ukazatele bloku.
 9. Základní kvantitativní a kvalitativní energetická bilance parogenerátoru, spalné teplo, výhřevnost, hlavní ztráty.
 10. Orientační výpočet parametrů, potřebných pro stanovení ekonomických a ekologických efektů malé kogenerace.
 11. Energetická bilance paroplynového oběhu, seznámení s moderními paroplynovými oběhy.
 12. Orientační výpočet energetické náročnosti při dálkové dopravě plynu. Rozbor vlivu provozních parametrů.
 13. Seznámení se sekundárním oběhem JETE. Základní energetická a hmotnostní bilance separátoru o přehříváku.
 14. Základní energetická a hmotnostní bilance oběhu tepelného čerpadla, využívajícího odpadní teplo.

1. Šťastný,J.: Energetická strojní zařízení ČVUT 2006

2. Kadrnožka,J.,Skála,Z:Paroplynové elektrárny a teplárny. SNTL 1981

3. Rédr,M.,Příhoda,M:Základy tepelné techniky.SNTL Praha 1991

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení