Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Student je seznámen s principy účetnictví firem, založeném na mezinárodních i českých účetních standardech. Probírají se metody oceňování majetku a závazků v účetnictví, sestavení účetních výkazů firmy (rozvaha, výsledovka, cash flow) a následně metody ejich analýzy s cílem porozumět hospodaření firmy.

 1. Význam účetnictví, regulace účetnictví v ČR a v zahraničí, IFRS
 2. Účetní zásady a metodické prvky účetnictví.
 3. Účtování o dlouhodobém majetku, oceňování aktiv, reálná cena.
 4. Náklady a výnosy, přechodné účty, leasing
 5. Kapitálové a finanční účty, rezervy.
 6. Účetní závěrka, rozvaha a její sestavení.
 7. Výsledovka, její sestavení a rozbor.
 8. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet, volný cash flow.
 9. Daňová soustava a účetnictví, odložená daň.
 10. Finanční analýza firmy, metody a cíle.
 11. Regulace cen, metody.
 12. Opce a jiné deriváty, jejich oceňování.
 13. Konsolidace účetní uzávěrky, přeměny firem, audit.
 14. Shrnutí, rezerva.

 1. Obsah a cíle předmětu, význam účetnictví, právní formy podnikání a vazba na účetnictví.
 2. Rozvaha a její rozložení do účtů. Náklady a výnosy v podvojném účetnictví, příklady hospodářských operací.
 3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, zásoby.
 4. Příklady účtování časově rozlišených položek (rezervy, leasing), přechodné účty.
 5. Leasing, příklady účtování finančních operací.
 6. Příklady sestavení rozvahy a výsledovky a jejich rozbor. Test
 7. Sestavení a rozbor výkazu peněžních toků firmy.
 8. Účetní uzávěrka a výroční zpráva, daň splatná a odložená.
 9. Finanční analýza firmy, finanční páka.
 10. Finanční analýza firmy, benchmarking.
 11. Konsolidace - příklad.
 12. Test.
 13. Rezerva, zápočet.

D.Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon, Praha, 2005, ISBN 80-7273-129-7

D.Dvořáková a kol.: Finanční účetnictví podle IFRS, Computer Press, Praha, 2011, ISBN 978-80-251-3652-2

R. Mládek: Světové účetnictví GAAP a IFRS, Linde, Praha, 2005, ISBN 80-7201-519-2

Mezinárodní účetní standardy IFRS, dostupné z www.kacr.cz

Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition: 2nd, Wiley, 2012

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení