Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po současnost. Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

 1. Úvod do studia Historie vědy a techniky.
 2. Základní heuristika oboru.
 3. Pravěké technologie a věda a vynálezy ve starověku.
 4. Technické vybavení ve středověku a renesanní vědecké a technické myšlení.
 5. Komparace univerzitního a technického školství v Evropě a v českých zemích.
 6. Manufakturní období, industrializace a jejich ekonomické důsledky.
 7. První průmyslová revoluce a její emancipace v evropských zemích.
 8. Od osvícenství k osvětlení.
 9. Komunikační systémy.
 10. Druhá průmyslová revoluce a urbanizace.
 11. Vývoj elektrotechniky.
 12. Akcelerace technického vývoje po roce 1945.
 13. Moderní technologie současnosti.
 14. Hodnocení vlivu techniky na společnost.

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1.
EFMERTOVÁ, Marcela, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století: studie k vývoji elektrotechnických oborů. 1. vyd. Praha, Libri, 1999, 211 s. ISBN 80-85983-99-0.
JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.
TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36.
STEINER, Jan (ed.). Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. ást 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav SAV, 1991.
PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0.
MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.
MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4.
JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995. SMOLKA, I. (ed.). Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3.,NTM, Praha 2003.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení