Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2p+0s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. - 21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

Před ústní zkouškou každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu, případně může být zadána seminární práce podle předem stanovených pravidel.

 1. Úvod do studia. Historiografie oboru, vliv techniky na rozvoj evropské a české politiky a společnosti od konce 18. století do konce 20. století. Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst.
 2. Zvláštnosti politického vývoje českých zemí a Československa.
 3. Jak pomáhá vzdělání a věda průmyslové a ekonomické dynamice? Industrializace a její napojení na vědecká centra - škola věc veřejná. Terminus technicus - zrod odborné české terminologie a publicistiky.
 4. Národní společnost a spolkový život. Spolky (Od Prmyslové jednoty po ES) a jejich vliv na rozmach technické a ekonomické činnosti českých zemí a československa.
 5. Stabilní katastr a agrární politika v českých zemích a v Československu.
 6. České bankovnictví a podmínky podnikání v českých zemích a v Československu.
 7. Historická charakteristika světových průmyslových výstav v komparaci s pražskou Jubilejní výstavou 1891.
 8. Tradiční industriální obory a jejich vývoj (skláství, keramika, potravinářství - pivovarnictví, lihovarnictví, cukrovarnictví, textilnictví).
 9. Druhá průmyslová revoluce a rozvoj českého strojírenství, elektrotechniky, metalurgie a chemie.
 10. Vývoj dopravních a komunikačních systémů českých zemí a Československa.
 11. Urbanizace českých a evropských měst. Moderní způsoby života.
 12. Důležitá mezinárodní setkání techniků v 19. a 20. století - výsledky a jejich vliv na postupující technizaci české společnosti.
 13. Profilové podnikatelské osobnosti (Křižík, Kolben, Škoda, L&K, Baťa, aj.).
 14. Obyvatelstvo a sociální systém českých zemí a Československa.

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1.
EFMERTOVÁ, Marcela; SAVICKÝ, Nikolaj. České země 1848-1918. Díl I., Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-171-4.
JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.
URBAN, Otto, SEKERA, Martin (eds). Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-500-5.
TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36.
STEINER, Jan (ed.). Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. ást 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav SAV, 1991.
ŘEPA, Milan (ed.). 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7286-139-2.
HOBSBAWM, Eric John. Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Vyd. 2. Praha: Argo, 1998 (2010). Historické myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-257-0302-1.
PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2.
PÁTEK, Jaroslav, KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X.
PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0.
MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.
MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - třetí, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2002-2003. ISBN 80-7277-195-7. Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). ISBN 80-7277-031-4. Díl třetí O přežití a o životě (1936-1938). ISBN 80-7277-119-1.
HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení