Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14+6
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné detailní odborné znalosti. Je vyžadována především schopnost analytického myšlení, orientace v problematice a nadhledu v oblasti IT. Doporučené vstupní znalosti a oblasti pro absolvování předmětu:
- Základní znalosti IT technologií
- Základní znalosti projektového řízení
- Základní ekonomické znalosti hodnocení investic
- Základní znalosti o fungování firmy

Doporučená doplňková literatura:
- Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994
- Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004
- Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.

 1. Úvod do předmětu a problematiky Informačních systémů
 2. Implementace Informačního systému formou projektu
 3. Projektové řízení v praxi
 4. Procesní řízení, způsoby implementace informačního systému
 5. Procesní řízení v praxi
 6. Typy informačních systémů
 7. ERP systémy
 8. Systémy pro podporu výroby
 9. Správa a údržba informačních systémů
 10. CRM systémy
 11. IS pro státní správu
 12. Legislativa Informačních systémů
 13. Zápočtový test, uzavření předmětu, doporučení pro praxi
 14. Rezerva

 1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení
 2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech
 3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka
 4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů
 5. 1. test, druhá konzultace se zákazníkem
 6. Vyhodnocení AS-IS analýzy zákazníka
 7. Kontrolní bod - první prezentace stavu projektu
 8. 2. test, třetí konzultace se zákazníkem
 9. Doplňkový workshop
 10. 3. test, čtvrtá konzultace se zákazníkem
 11. Ukázka finální prezentace, diskuse k projektům
 12. Finální prezentace týmů
 13. Akceptace týmových projektů, uzavření semestru
 14. Rezerva, zápočet

Doporučená literatura k problematice informačních systémů:
- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015
- D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009
- P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011
- J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012
- T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013

Doplňková literatura k problematice nasazování a provozování informačních systémů:
- A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016
- V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012
- M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013
- M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009
- V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009
- L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení