Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14+6L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

 1. Ekologie a výrobní procesy.
 2. Ekodesign.
 3. LCA (Live Cycle Assessment).
 4. Zásady ekologického managamentu technologických procesů.
 5. Čistší produkce a formy její aplikace.
 6. Recyklace produktů a el. výrobků.
 7. Ochrana el. zařízení ve ztížených prostředích.
 8. Konstrukční řešení.
 9. Předběžné povrchové úpravy.
 10. Povrchové úpravy kovovými povlaky.
 11. Ochrana anorganickými nekovovými povlaky.
 12. Ochrana organickými povlaky.
 13. Kontrola jakosti povrchových ochran.
 14. Úprava prostředí, dočasná ochrana.


 1. Seznámení se s programem cvičení.
 2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
 3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
 4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
 5. Ideový rozklad zadaného výrobku.
 6. Ideový rozklad zadaného výrobku.
 7. Seznámení se s programem GaBi.
 8. Seznámení se s programem GaBi.
 9. Práce na projektu.
 10. Práce na projektu.
 11. Prezentace semestrální práce.
 12. Prezentace semestrální práce.
 13. Prezentace semestrální práce.
 14. Zápočet.

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002
Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005
Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5
Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5
Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení