Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 3+1s
Garant předmětu
Přednášející Petr Kulhánek
Cvičící Petr Kulhánek

Předmět je věnován základům statistické fyziky. Jde o třetí díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP02SF

Teoretická fyzika 1

Seznámit se s základy statistické fyziky dle osnovy.

 1. Základní principy: distribuční funkce, střední hodnota, střední kvadratická fluktuace
 2. Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.
 3. Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, grandkanonický potenciál.
 4. Chemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.
 5. Statisticé rozdělení: Boltzmannovo a Maxwellovo rozdělení.
 6. Fermiho-Diraovo a Boseho-Einsteinovo rozdělení.
 7. Vlastnosti rozdělení a jednoduché příklady (záření černého tělesa, ideální plyn).
 8. Kovy, neutronové hvězdy.
 9. Feromagnetika a antiferomagnetika: Isingův a Heisenbergův model.
 10. Supravodivost.
 11. Degenerované fermionové systémy, bosonový kondenzát.
 12. Monte Carlo metody.
 13. nerovnovážná statistika
 14. Momentová rovnice, přechod ke kontinuu.

termodynamické potenciály
stavová rovnice ideálního plynu
další stavové rovnice
rotační a vibrační spektra
Planckův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon
stavová rovnice fermionového plynu
ukázky Monte Carlo výpočtů

[1] P. Kulhánek: Statistická fyzika, ČVUT, 2004, http://www.aldebaran.cz/studium/statistika.pdf
[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in theoretical Physics 5: Statistical Physics, Elsewier Science, 2003

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení