Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Obsahem předmětu jsou základy fyziky pevných látek, podané s ohledem na potřeby elektrotechnologie: Klasifikace pevných látek z hlediska jejich vnitřní struktury. Tepelné vlastnosti látek. Defekty v reálných krystalech, povrchy krystalů. Elektronová struktura látek, elektrony a díry. Kovy, polovodiče, nevodiče. Transportní jevy, vznik a rekombinace minoritních nositelů náboje. Magnetismus, magnetické vlastnosti látek. Optické jevy v pevných látkách, luminiscence, stimulovaná emise. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02FPL

Účast na seminářích a absolvování testu.

 1. Pojem pevné a kondenzované látky a jejich popis; krystaly.
 2. Klasifikace krystalů, reciproká mřížka.
 3. Metody zkoumání pevných látek.
 4. Dynamické vlastnosti kryst. mřížky; měrná tepla.
 5. Defekty kryst. mřížky; bodové poruchy, dislokace; vlastnosti povrchů, nanokrystaly.
 6. Charakter a druhy vazeb v krystalech; van der Waalsovy krystaly.
 7. Iontové a kovalentní krystaly.
 8. Izolanty, jejich elektrické vlastnosti, feroelektrika.
 9. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, Fermiho plochy.
 10. Supravodivost, vysokoteplotní supravodivost.
 11. Polovodiče, jejich pásové schéma.
 12. Transportní jevy v polovodičích, generace a rekombinace nerovnovážných nositelů náboje.
 13. Magnetické vlastnosti pevných látek, uspořádání.
 14. Optické vlastnosti pevných látek, luminiscence. 1. Úvodní cvičení, základy krystalografie.
 2. Přímé a reciproké mřížky.
 3. Fázový diagram a jeho využití.
 4. Příklady z dynamických vlastností mřížek.
 5. Nástin kvantování kmitavých stavů pevných látek; fonony.
 6. Difúze v iontových krystalech, iontová vodivost.
 7. Teplotní závislost elektrické vodivosti pevných látek.
 8. Elektrická permitivita a její závislost na teplotě a kmitočtu.
 9. Elektrická vodivost kovů a její závislost na teplotě a kmitočtu.
 10. Příklady ze supravodivosti.
 11. Diskuse k pásovému schématu polovodiče, příklady ze statistiky nosičů náboje.
 12. Příklady z generace nerovnovážných nosičů.
 13. Feromagnetika, ferity.
 14. Závěrečná diskuse o fyzice materiálů, zápočet.1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení