Počet kreditů 3
Vyučováno v Nedefinováno
Rozsah výuky 2P+1L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplín. Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky k zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Absolvování všech laboratorních úloh a odevzdání vypracovaných protokolů.

Úspěšné absolvování zápočtového testu.Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po opravě testu následuje ústní zkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Cílem předmětu je osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii fyzikální, také znalosti a praktické dovednosti v analytické chemii. Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu.

Přednášky:

 1. Částicové složení látek
 2. Chemické vazby a vlastnosti molekul
 3. Chemické reakce, složení a vlastnosti roztoků, aktivita
 4. Teorie kyselin a zásad, acidobazická rovnováha, elektrolyty
 5. Vlastnosti vodných roztoků
 6. Voda pro medicínu, úprava, měření kvality
 7. Plyny v medicíně, zkapalňování, rozpustnost, rovnováhy na rozhraní
 8. Elektrody a elektrodový potenciál, elektrochemický článek, redoxpotenciál, pH
 9. Analytické metody, konduktometrie, polarografie
 10. Biochemické analytické metody, chromatografie
 11. Difuze a osmotické jevy
 12. Termodynamika reakčních soustav
 13. Kinetika chemických reakcí a bioreakcí
 14. Elektrolýza, palivové články

 1. Chemické výpočty (stechiometrie)
 2. Chemické výpočty (složení roztoků)
 3. Základní laboratorní techniky - vážení, rozpouštění, filtrace, příprava roztoků, pipetování, měření a dávkování objemů, byrety základy práce s chemickými látkami
 4. Konduktometrie
 5. Difuzní procesy, elektroforéza, iontoměniče
 6. pH, selektivní elektrody
 7. Palivový článek, zápočet

Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze: 2007. Dostupné online (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/). ISBN 978-80-7080-669-2.

Sofková, D., a kol.: Biochemie - základní kurz. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-7184-936-7

G. I. Brown: Úvod do anorganické chemie, SNTL/Alfa, Praha 1982

D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992

Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007

Lázníčková A., Kubíček V.: Základy fyzikální chemie. Karolinum, Praha, 2008

Atkins, P., Paula, J.: Atkins' Physical Chemistry. (Eighth Edition). Oxford University Press, Oxford, 2006

Kubíček, V.: Výpočty z fyzikální chemie I. Karolinum, Praha, 2004

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení