Počet kreditů 3
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

 1. Úvod do genetiky, stavba, funkce a vlastnosti informačních biomakromolekul, centrální dogma molekulární biologie, replikace DNA, transkripce a translace, genetický kód, genom, transkriptom, exom, proteom.
 2. Genomika; lidský genom, typy sekvencí v něm obsažených, projekt lidského genomu, lidský gen a jeho struktura, regulace genové exprese u člověka, epigenetika
 3. Typy mutací a jejich vznik, DNA polymorfismy; molekulární podstata geneticky podmíněných chorob.
 4. Základní nástroje a techniky molekulární genetiky, genetická laboratoř a její vybavení
 5. Genetické testování, jeho etické a právní problémy; bioinformatika a její význam v genetice
 6. Eukaryotická a prokaryotická buňka a jejich genom. Nebuněčné organismy: viry, virusoidy, viroidy a priony, jejich význam
 7. Základy cytogenetiky; stavba a typy chromozomů, lidský karyotyp, početní a strukturní aberace chromozomů. Cytogenetická vyšetření a jejich význam, využití analýzy obrazu v cytogenetice
 8. Buněčný cyklus, jeho regulace a možné poruchy.
 9. Základy onkogenetiky; nádorová buňka a její vznik; klasifikace nádorů; onkogeny, tumor supresorové a mutátorové geny, chromozomální změny u nádorů, hereditární malignity.
 10. Meióza a její význam; genová vazba, crossing over; oogeneze a spermatogeneze
 11. Genetika v prenatální a reprodukční medicíně, techniky, význam, etické a právní problémy
 12. Typy dědičnosti, monogenní a multifaktoriální choroby, genetické poradenství, jeho základní úkoly a etické problémy.
 13. Základy imunogenetiky, nespecifické a specifické imunitní mechanismy, buněčná a humorální imunita, struktura a funkce imunoglobulinů, monoklonální protilátky a jejich využití v medicíně
 14. Genová terapie, genomový editor CRISPR-Cas

[1] Prezentace z přednášek (dostupné na MOODLE)

[2] KOČÁREK, Eduard. Genetika. 2. vydání, Scientia, Praha, 2008

[3] OTOVÁ, Berta a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum, Praha, 1997

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení