Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14KP+6KL
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na typické aplikace výkonových polovodičových měničů a problematiku jejich dimenzování, spínání a ochrany výkonových polovodičových prvků měničů. Rovněž jsou shrnuty základy modulačních a řídicích strategií výkonových polovodičových měničů a moderní trendy v jejich využití v oblasti elektrických pohonů i jiných aplikacích.

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

 1. Usměrňovače s protinapětím v zátěži, režim přerušovaného a nepřerušovaného proudu.
 2. Práce trojfázového můstkového usměrňovače při vícenásobné komutaci.
 3. Trojfázové střídavé měniče napětí, pracovní diagramy pro různé typy zátěže, zpětné vlivy na napájecí síť.
 4. Aplikace výkonových polovodičových měničů v nepohonářských aplikacích, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev.
 5. Kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače pro fázové a cyklové řízení, softstartéry.
 6. Pulsní řízení odporu, způsoby ochrany proti elektrochemické korozi.
 7. Výkonový tranzistor ve spínacím režimu, průběh zapínání a vypínání, vliv zátěže, dovolená pracovní oblast.
 8. Ztrátová a bezeztrátová odlehčovací síť pro vypínání a odlehčovací síť pro zapínání tranzistorového spínače, realizace tranzistorového střídače v trojfázovém můstkovém zapojení.
 9. Moderní regulovaný pohon, jeho součásti, funkční struktura, principy řízení, metody šířkově pulzní modulace.
 10. Princip vektorové regulace, základní struktury, transformace rovnic asynchronního stroje do různých systémů souřadnic a používané matematické modely.
 11. Princip přímého řízení momentu, základní struktury
 12. Princip usměrňovačů s šířkově pulzní modulací, usměrňovače s šířkově pulzní modulací proudového typu a napěťového typu.
 13. Principy návrhu a řízení víceúrovňových střídačů a maticových měničů.
 14. Rezerva.

 1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
 2. Jednofázový řízený můstkový usměrňovač se sériovou R+L zátěží a paralelní R+C zátěží
 3. Regulace řízeného jednofázového můstkového usměrňovače s proměnnou odporovou zátěží na konstantní proud
 4. Vliv rozptylové induktance přívodu na dobu komutace trojfázového můstkového usměrňovače
 5. Rezonanční sériový můstkový střídač
 6. Rezonanční paralelní můstkový střídač
 7. Kompenzační obvod s usměrňovačem
 8. Kompenzační obvod se střídavým měničem napětí
 9. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při odporové zátěži
 10. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při induktivní zátěži
 11. Řízení systému s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým stejnosměrným meziobvodem
s šířkově pulzní modulací výstupních napětí
 1. Řízení systému s usměrňovačem s šířkově pulzní modulací vstupních napětí
 2. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v primárním obvodu transformátoru
 3. Zápočet

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení