Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2S+2D
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Klasifikace rozhodovacích situací, rozhodování jako proces, okolí rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Analýza SWOT a PEST. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku, metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti. Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh, tvorba hodnotících kritérií a způsoby zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody zjišťování vah. Vektorová lineární optimalizace a vazba na řešení úloh LP, komplexní hodnocení alternativ. Typické chyby při identifikaci, formalizaci a řešení rozhodovacích úloh v manažerské praxi.

Základy lineárního programování (grafické řešení), základy teorie pravděpodobnosti.

Základním předmětu je získat schopnost správně identifikovat, formalizovat a popsat jednotlivé druhy rozhodovacích situací standardně se vyskytujících v manažerské praxi při operativním i strategickém rozhodování a řízení projektů. Absolvent bude schopen identifikovat klíčové faktory úlohy a okolí rozhodovací úlohy, dále bude schopen aplikovat základní metody pro podporu manažerského rozhodování.

 1. Klasifikace rozhodovacích situací a okolí rozhodovací úlohy
2 SWOT a PEST analýza
 1. Respektování rizika v rozhodování, postoj k riziku, jistotní ekvivalent
 2. Metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti
 3. Vícekriteriální rozhodování - úvod, tvorba hodnotících kritérií, typy stupnic, normování
 4. Zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody stanovení vah
 5. Komplexní hodnocení alternativ - jednoduché metody
 6. Komplexní hodnocení alternativ - metody založené na párovém srovnávání
 7. Vektorová lineární optimalizace, vazba na lineární programování
 8. Respektování rizika ve vícekriteriálním rozhodování
 9. Typické aplikace vícekriteriálního rozhodování v praxi
 10. Typické chyby při praktické aplikaci rozhodovacích metod
 11. Získávání a verifikace dat pro rozhodovací modely
 12. Závěr, rezerva

 1. Úvod
 2. Analýza rozhodovacích situací
 3. Aplikace metod rozhodování za rizika a neurčitosti
 4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - případová studie
 5. Vícekriteriální rozhodování - typy stupnic a normování kritérií
 6. Vícekriteriální rozhodování - metody stanovení vah kritérií
 7. Metody komplexního hodnocení alternativ
 8. SW pro vícekriteriální hodnocení alternativ
 9. Vícekriteriální hodnocení variant - případová studie
 10. Vícekriteriální lineární programování
 11. Řešení úloh vícekriteriálního lineárního programování v dostupném SW
 12. Respektování rizika ve vícekriteriálním rozhodování
 13. Test
 14. Rezerva, zápočet

- Fotr, Jiří, Švecová, Lenka a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a anástroje. 2. přeprac. vydání. Praha: Ekopress, 2010. 469 s.
ISBN 978-80-86929-59-0
- JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002
- FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení