Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět podává přehled základních zákonů mechaniky tuhých těles, hydromechaniky a termokinetiky. Důraz je kladen na popis dynamiky mechanických a hydraulických soustav (tj. sestavení matematických modelů) s využitím metod vektorové i analytické mechaniky při respektování vlivu pasivních odporů a energetických ztrát. Přehledově jsou pojaty partie z chemické termodynamiky a sdílení tepla. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B14DPR

 1. Stupně volnosti, vazby a síly v soustavách, hmotnostní momenty.
 2. Statika tělesa a soustav. Vlivy pasivních odporů.
 3. Kinematika pohybu tělesa, unášivý a relativní pohyb, základní rozklad.
 4. Analýza a syntéza typických mechanismů.
 5. Dynamika posuvného, rotačního a rovinného pohybu tělesa, setrvačné síly a momenty.
 6. Vektorová dynamika soustav tuhých těles - metoda uvolňování.
 7. Metody analytické dynamiky soustav.
 8. Mechanické obvody. Kmitání mechanických soustav, vlivy pasivních odporů a nelinearit.
 9. Základní veličiny a rovnice hydrodynamiky, rovnice kontinuity a pohybová rovnice.
 10. Ztráty třením a lokální ztráty. Řešení průtoku v soustavách se ztrátami.
 11. Nestacionární proudění, dynamika hydraulických soustav.
 12. Hydrodynamické síly a momenty. Měření rychlosti a průtoku.
 13. Elementární základy chemické termodynamiky.
 14. Vedení tepla a tepelná konvekce, bezrozměrové parametry, kriteriální rovnice. 1. Stupně volnosti,algebra sill. Momenty setrvačnosti.
 2. Výpočet reakcí ve vazbách tuhých těles a soustav.
 3. Soustavy s pasivními odpory.
 4. Řešení posuvného, rotačního a rovinného pohybu tělesa.
 5. Analýza vybraných typů mechanismů.
 6. Pohybové rovnice rovinného pohybu tělesa.
 7. Aplikace Lagrangeových rovnic, redukce sil hmot.
 8. Soustavy s více stupni volnosti.
 9. Mechanické kmitání, vibrometre.
 10. Laboratorní cvičení: Modelování dynamických soustav.
 11. Výpočet rychlosti a tlaku v soustavách se ztrátami.
 12. Laboratorní cvičení: Měření parametrů proudění v potrubí
 13. Stechiometrická rovnice, spalné teplo a výhřevnost, spotřeba vzduchu.
 14. Průchod tepla složenou stěnou.1.Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991

2.Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993

3.Nožička, J. ml.: Termomechanika, Vydavatelství ČVUT Praha, 2001.

4.Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení