Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o vlastnostech polovodičových materiálů a struktur, které jsou důležité pro hlubší pochopení funkce komponentů polovodičové techniky

Základní znalosti matematiky a fyziky (včetně kvantové teorie)

Získat znalosti o polovodičových materiálech a strukturách potřebné pro hlubší pochopení funkce polovodičových součástek

 1. Základy fyziky pevných látek
Adiabatická aproximace. Jednoelektronová aproximace
Blochův teorem

 1. Pohyb elektronu v krystalové mříži ve vnějším elektrickém a magnetickém poli
Díry a jejich základní vlastnosti

 1. Pásová struktura nejdůležitějších polovodičů
Polovodiče s diamantovou strukturou. Polovodiče se strukturou sfaleritu


 1. Poruchy krystalové mříže
Kmity mřížky - fonony. Interakce fononů s elektrony a dírami
Lokalizované poruchy, donory a akceptory

 1. Statistika elektronů a děr v polovodičích
Hustota stavů. Koncentrace volných nosičů náboje

 1. Nedegenerované polovodiče, kompenzované polovodiče, degenerované polovodiče,
Vliv teploty na koncentraci nosičů

 1. Transportní jevy v polovodičích. Boltzmannova transportní rovnice
Mechanismy rozptylu.

 1. Konduktivita polovodičů, závislost na teplotě a koncentraci příměsí
Hallův jev, magnetorezistence. Transportní jevy v přítomnosti gradientu teploty

 1. Přenosové jevy v silných elektrických polích
Gunnův jev, nárazová ionizace

 1. Generace a rekombinace nerovnovážných nosičů náboje
Optická generace nerovnovážných nosičů náboje

 1. Rekombinace nerovnovážných nosičů
Mezipásová zářivá rekombinace, nárazová (Augerova) mezipásová rekombinace
Rekombinace prostřednictvím lokálních center. Povrchová rekombinace.

 1. Difúze a drift nerovnovážných nosičů náboje

 1. Nehomogenní polovodiče a základní polovodičové struktury
Polovodiče s nehomogenní dotací. Vlastnosti přechodu PN

 1. Amorfní polovodiče


 1. Krystalová mřížka, typy krystalových mřížek, prvky symetrie
 2. Reciproká krystalová mřížka, Brillounovy zony
 3. Pásová struktura polovodičů - příklady
 4. Donory a akceptory v polovodičích
 5. Výpočet polohy Fermiho hladiny
 6. Metody měření konduktivity polovoddičů
 7. -11. Měření parametrů polovodičových materiálů
 8. Vyhodnocení experimentú
 9. Zápočet

M. Grundmann: The Physics of Semiconductors - An Introduction Including Nanophysics
and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

Y. Yoshida and G. Langouche (editors): Defects and Impurities in Silicon Materials: An Introduction to Atomic-Level Silicon Engineering, Springer, Japan 2015

Benda V, Gowar J, Grant DA: Power semiconductor devices-theory and applications, Chichester, 1999, John Wiley & Sons.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení