Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Saláková, Alice Lukešová, Dana Lisá

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení.

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Základy španělské gramatiky:
- určitý a neurčitý člen
- rod a číslo podstatných jmen
- rod a číslo přídavných jmen, komparativ
- osobní a ukazovací zájmena
- základní číslovky 1-100
- časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase
- použití ser x estar x hay
- zvratná slovesa
- základní předložky a spojky

Slovní zásoba:
- představení se
- podání základních informací o osobě
- popis třídy
- jazyky, národnosti, země
- volný čas
- popis místa
- povolání
- bydliště
- počasí

 1. - Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.
Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda.
Pozdravy, představení se.

 1. - Lekce 1 - El primer día.
Osobní zájmena v 1.pádu.
Slovesa llamarse, hablar, ser.

 1. - Lekce 1 - otázka a zápor.
Národnosti a přídavná jména obyvatelská.
Tázací zájmena a příslovce.

 1. - Lekce 2 - Mi clase de español.
Podstatná jména (rod, číslo).
Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě).
Sloveso hay.

 1. - Lekce 2 - základní popis věcí a jejich lokace.
Člen určitý a neurčitý.
Časování pravidelných sloves v přítomném čase.
Tázací zájmeno ¿cuánto?

 1. - Lekce 2 - nepravidelná slovesa: tener, ver.
Příslovce mucho.
Ukazovací zájmena.
Vazba para s infinitivem.

 1. - TEST 1 (L1+L2).
Lekce 3 - De campo y playa.
Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber, decir.
Předložky.

 1. - Lekce 3 - volnočasové aktivity.
Slovesa se změnou kmenové samohlásky.
Kombinace předložek se členy.
Krácení přídavných jmen bueno, malo.

 1. - Lekce 3 - Granada.
Popis místa.
Komparativ přídavných jmen.
Zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay.

 1. - Lekce 4 - Del trabajo a casa.
Povolání.
Vykání.

 1. - Lekce 4 - osobní údaje (adresa, email, telefon).
Slovesa conocer/saber.
Základní číslovky 1-100.

 1. - Lekce 4 - Las regiones de España.
Počasí.
Tázací zájmena.

 1. - TEST 2 (L3+L4).

 1. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení