Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3P+1S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Student je seznámen s konceptem trvale udržitelného rozvoje, jeho jednotlivými aspekty a souvislostmi. Student
získává základní znalosti o vlivech a úincích na životní prostedí souvisejícími s energetickými systémy,
prmyslovou výrobou a dalšími antropogenními innostmi. Student získává základní znalosti z oblasti ekonomiky
životního prostedí vetn specifických znalostí z oblasti obchodování s emisními povolenkami, financování
budoucí likvidace jaderných zaízení, ukládání radioaktivních odpad. Dále se získávají znalosti z oblasti
ekonomické efektivnosti obnovitelných zdroj, jejich schémat podpor v kontextu energetických politik R a EU.

 1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
 2. Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty
 3. Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami
 4. Fosilní paliva, palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty
 5. Jaderný palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty
 6. Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderných zařízení
 7. Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie
 8. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny
 9. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla
 10. Schémata podpor užití OZE, politika ČR a EU
 11. Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí
 12. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí, indikátory
 13. Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití
 14. Shrnutí, rezerva

 1. Názory na ekologické problémy
2.
 1. Aktuální ekologické problémy - diskuze
4.
 1. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze
6.
 1. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.
8.
 1. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.
10.
 1. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR
12.
 1. Zápočet
14.

Sorensen B.: Renewable EnergyElsevier 2011. ISBN 978-0-12-375025-9
Ritschelová, Iva, et al. Úvod do ekonomiky životního prostředí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, 2002. 96 s. ISBN 80-7044-415-0
Gore A.: Zem na misce vah. Argo 2000. ISBN 80-7203-310-7
Šauer Petr: Základy ekonomiky životního prostředí I, Praha, 2008, ISBN 978-80-86709-13-0

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení