Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 1P+1C+1D
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (B0B01MA1, B6B01MAA) a Lineární algebry (B0B01LAG, B6B01LAG). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B01MVM

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prezentace zápočtové práce. Podrobné informace: http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html

Viz Anotace.

Přednáška se průběžně prolíná s cvičením.

 1. Pravidla práce v počítačové laboratoři. Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
 2. Seznámení s Maple (ukázky práce, otázky - odpovědi), studium výukových dokumentů.
 3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.
 4. Samostatná práce, řešení příkladů.
 5. Funkce, limita, spojitost, derivace.
 6. Samostatná práce, řešení příkladů.
 7. Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice.
 8. Samostatná práce, řešení příkladů.
 9. Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu.
 10. Samostatná práce, řešení příkladů.
 11. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R3.
 12. Samostatná práce, řešení příkladů.
 13. Integrace funkcí, určitý integrál, aplikace.
 14. Samostatná práce, řešení příkladů, zápočet.

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/
[2] Heck, A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin, 1996

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení