Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti se seznámí s charakteristikou operačního výzkumu a vybranými optimalizačními modely, jako jsou lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, základy teorie grafů a optimalizací na grafech, základy simulačních modelů a síťovou analýzou (CPM, PERT),

viz: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902

 1. Úvod, charakteristika disciplíny
 2. Podstata modelování a úloha modelů v manažerské praxi
 3. Lineární programování - úvod, grafické řešení
 4. Lineární programování - simplexová metoda
 5. Lineární programování - dualita
 6. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
 7. Dopravní problém - užití, metody řešení
 8. Celočíselné lineární programování
 9. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
 10. Optimalizace na grafech
 11. Síťová analýza - metody CPM a PERT
 12. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
 13. Simulační modely a metoda Monte Carlo
 14. Generátory náhodných čísel

 1. Úvod, úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
 2. Grafické řešení úloh lineárního programování
 3. Typické úlohy lineárního programování v praxi
 4. Simplexová metoda
 5. Dualita v lineárním programování, citlivostní analýza úloh lineárního programování
 6. Softwarová podpora řešení úloh lineární programování
 7. Dopravní problém
 8. Celočíselné lineární programování - metoda větvení a mezí
 9. Grafy, optimalizace na grafech
 10. Síťová analýza - CPM, PERT
 11. Síťová analýza - analýza zdrojů
 12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
 13. Test
 14. Rezerva, zápočet

1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3. Kořeenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003
4. Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2001

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení