Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Základy statistického zpracování dat. Třídení údajů a rozdělení četností. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. Testování statistickych hypotéz. Indexy sčitatelné a nesčitatelné extenzitní veličiny. Regrese a korelace. Základní popis časových řad. Vyrovnání časových řad. Extrapolace časových řad.

 1. Základní statistické pojmy. Rozdělení četností. Prezentace dat
 2. Popisná statistika. Míry polohy. Průměry. Momenty.
 3. Statistická indukce, vybraná teoretická rozdělení. Centrální limitní věta
 4. Bodové a intervalové odhady základního souboru pro průměr, relativní četnost a rozptyl
 5. Testování statistických hypotéz.
 6. ANOVA. Jedno-faktorová, dvou- a více faktorová
 7. Měření intenzity závislosti. Kovariance a korelační koeficient.
 8. Párová regrese. Vyrovnání analytickými funkcemi. Interpretace odhadů v jednotlivých modelech. Metoda nejmenších čtverců. Transformace do průměrů. Testování významností odhadů a celého modelu. Jednostranné a dvoustranné testy. Druhy chyb
 9. Vícenásobná regrese.
 10. Binární vysvětlující proměnné.
 11. Lineární pravděpodobnostní model. Probit a logit.
 12. Časové řady. Sezonní složka, trend a náhodná složka.
 13. Časové řady. Autokorelace a heteroskedasticita.
 14. Shrnutí, rezerva.

Šedivá, Marek, Ťoupal, Wagnerová. Pravděpodobnost a statistika pro FEL. 2011
Miloslav Kaňok. Statistické metody v řízení. ČVUT. 2005
Van Matre, Gilbreath. Statistics for Business and Economics. 1983
Anderson, Sweeney, Williams. Statistics for Business and Economics. 2011
Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2002

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení