Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je získat znalosti o sdílení tepla, teorii fyzikální podobnosti, matematických modelech často používaných komponent energetických systémů (výměníky tepla, tepelná čerpadla, tepelně akumulační nádrže, zařízení pro úpravu vzduchu). Dále jsou probrány matematické modely indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Sdílení tepla: přehled základních způsobů.
 2. Fourier-Kirchhoffova rovnice, odvození, omezení platnosti.
 3. Teorie fyzikální podobnosti, Fourierovo a Nusseltovo kritérium.
 4. Určování součinitele přestupu tepla při vynucené konvekci.
 5. Určování součinitele přestupu tepla při samovolné a smíšené konvekci.
 6. Výměníky tepla, odvození rovnic, použití, základní typy.
 7. Výměníky tepla ukázky z praxe.
 8. Tepelná čerpadla, princip, rovnice, základní typy.
 9. Tepelná čerpadla, určení sezónního COP.
 10. Základy termodynamiky vlhkého vzduchu, entalpický diagram.
 11. Tepelná pohoda člověka.
 12. Matematický model indukčních ohřevů, válcové vlnění.
 13. Matematický model dielektrických ohřevů.
 14. Zdroje pro indukční a dielektrické ohřevy.

MICHEJEV, M. Základy sdílení tepla. Praha: SNTL, 1953, 382 s.

KOLÁŘ, Vladimír, Viktor KANICKÝ a Ivan NĚMEC. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1997, 401 s. ISBN 80-722-6021-9.

HRADÍLEK, Zdeněk, Ilona LÁZNIČKOVÁ a Vladimír KRÁL. Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9.

LUCAS, Pref. by Jean. Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5.

LUPI, Sergio, Michele FORZAN a Aleksandr ALIFEROV. Induction and direct resistance heating. pages cm. ISBN 978-331-9034-782.

www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení