Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti jsou seznámeni s přehlem typů zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla a jejich technicko-ekonomickými základními charakteristikami.

Nejsou žádné prerekvizity.

 1. Obecné energetické zařízení, bilance, energetické charakteristiky
 2. Energetická paliva tuhá, klasifikace, technicko-ekonomické vlastnosti
 3. Paliva kapalná a plynná, klasifikace, technicko-ekonomické vlastnosti
 4. Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky
 5. Technologické procesy v tepelných elektrárnách
 6. Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance
 7. Hmotnostní a energetická bilance kotelny a strojovny
 8. Elektrárny s plynovými turbinami a paroplynovými cykly, tech a ek. charakteristiky
 9. Jaderné elektrárny, klasifikace a tech. a ek. porovnání jednotlivých druh
 10. Biomasa, užití jako paliva, charakteristika zdroj
 11. Využívání slunečního záření pro výrobu energie
 12. Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky
 13. Větrné elektrárny, klasifikace, charakteristiky
 14. Prezentace semestrální práce

 1. Ověření zájkladních znalostí o strojních energetických zařízeních (vstupní test)
 2. Výpočty THU energetických procesů (účinnosr, měrná spotřeba, měrné ztráty)
 3. Přepočty jakostních charakteristik tuhých energetických paliv
 4. Přepočty jakostních charakteristik kapalných a plynných paliv
 5. Příklady výpočtů charakteristik spalovacích procesů (spalovací trojúhelníky)
 6. Stanovení účinosti parního kotle přímou a nepřímou metodou
 7. Výpočet hmotnostní a energetické bilance parní výrobny
 8. Výpočet potřeby a spotřeby vody tepelné elektrárny - test
 9. Výpočet ukazatelů kondenzace (vzduch, porovnávací diagram aj.)
 10. Výpočet paroplynového cyklu (hmotnostní a energetická bilance)
 11. Určení dělicího faktoru a propočtů obohacovacích cyklů jaderného paliva
 12. Výpočet spotřeby jaderného paliva
 13. Příklady technicko-provozních výpočtů ve vodní elektrárně
 14. Závěrečný test

Ibler, Z. a kol., Technický průvodce energetika, 2002, BEN - technická literatura, Praha.
Ibler, Z. a kol., Energetika v příkladech, 2003, BEN - technická literatura, Praha.
Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984
Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení