Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14KP+6KS
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na přípravu, projektování a realizaci energetických staveb (elektrických instalací) na napěťových hladinách vn a nn (elektrické instalace budov, trafostanic vn/nn, venkovních a kabelových vedení vn a nn, staveb distribuční soustavy a obdobných staveb průmyslového charakteru). Přednášená témata úzce navazují na současně platnou primární, sekundární a terciární legislativu ČR a související technické normy ČSN, PNE. Pozornost je rovněž věnována problematice uvádění energetických staveb do trvalého provozu.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Základní primární, sekundární a terciární legislativa, která souvisí s přípravou, projektováním a realizací energetických staveb (obecně elektrických instalací).
 2. Elektrické instalace budov občanského bydlení, jejich připojování k distribuční soustavě.
 3. Průmyslové elektroinstalace a jejich specifika.
 4. Základní návrhy elektroinstalací s ohledem na požadovaný příkon, náročnost odběru, možnosti (kapacitu) distribuční soustavy a dalších omezujících podmínek.
 5. Stavby (elektroinstalace) z pohledu energetického zákona 458/2000 Sb a souvisejících obecně platných zákonů, zejména zákona 183/2006 Sb.
 6. Projektová příprava staveb, kontrola a schvalování projektové dokumentace, druhy projektových dokumentací, povinnosti projektanta, zvláštní činnosti ve výstavbě.
 7. Způsob projektování elektrických instalací budov, výpočty náročnosti odběru elektroinstalace, výpočet a návrh jištění elektroinstalace, výpočet rezervované kapacity s ohledem na připojení k distribuční soustavě.
 8. Způsob projektování elektroinstalací, které jsou částmi distribuční soustavy, základní technické výpočty, umisťování energetických staveb na cizí pozemky a základní podmínky pro vedení v intravilánech obcí.
 9. Doklady o ?jiných právech? na pozemky a nemovitosti s ohledem na umisťování liniových staveb na těchto nemovitostech. ?Věcná práva? a práva odpovídající věcným břemenům, resp. služebnostem.
 10. Uvádění el. zařízení do trvalého provozu, revize, měření při revizích, podmínky pro připojení odběrných zařízení kategorie B, C, D k DS. Smluvní podmínky mezi odběratelem, výrobcem a provozovatelem DS.
 11. Semestrální práce: ?Praktický návrh elektroinstalace obytné budovy?
 12. Semestrální práce: ?Praktický návrh části distribuční soustavy (vrchního vedení, kabelového vedení, trafostanice)?.
 13. Konzultace semestrálních prací.
 14. Rezerva

Fencl F.: Elektrický rozvod a rozvodná zařízení, ISBN 80-01-02771-6, skriptum ČVUT 2006
Pravidla provozování distribuční soustavy
ČSN 333015, Elektrické stanice a elektrická zařízení
ČSN 33 2000-4-41, Ochrana před úrazem el. proudem
Vyhláška 541/2005 Sb.
Vyhláška 51/2006 Sb.
www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení