Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14KP+6KC
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

Účast na konzultacích a závěrečném cvičení.

Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.

 1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.
 2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)
 3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.
 4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů
 5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.
 6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků.
 7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.
 8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.
 9. Rezonance, rezonanční obvody.
 10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.
 11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.
 12. Přechodné děje s harmonickým buzením.
 13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.

Na cvičení předmětu budou probírány typické příklady ilustrující vyučovanou problematiku.

[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek: Elektrické obvody 1, Nakladatelství ČVUT Praha 2005
[2] V. Havlíček, I. Zemánek: Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení