Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Informace, způsob uložení a zpracování s ohledem typ informace. Technologie informačních systémů a jejich použití v závislosti na oblasti nasazení. Podnikové procesy a nasazení informačního systému formou projektu. Implementace a implementační metodologie, implementační a poimplementační fáze nasazení informačního systému. Právní otázky implementace informačního systému a specifika spojená s implementací ve státní správě. Ukázka informačních systémů dle oblasti nasazení a velikosti zákazníka. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B16INS

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné speciální předchozí odborné znalosti. Je vyžadována schopnost analytického myšlení, výhodou je alespoň základní znalost programování (standard ČVUT FEL nebo FIT). Vzhledem k tomu, že přednášky a cvičení jsou provázané a často spojené do výukových bloků, je vhodné, aby se studenti účastnili celého výukového bloku (přednáška + cvičení). Pokud se nemůže student plnohodnotně účastnit celého bloku, musí o této skutečnosti informovat předem vyučujícího a dohodnout způsob a podmínky absolvování předmětu. Aktuální informace o požadavcích na studenty a probíhající výuce lze najít na webových stránkách předmětu na adrese: http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/AY16ISP/default.aspx.

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby pro nasazení informačního systému a komplexní pohled na jeho implementaci.

 1. Úvod do problematiky informačních systémů
 2. Projekt, Implementace informačních systémů, metodologie
 3. Projektové řízení v praxi
 4. Procesní řízení, procesní pohled a popis chování
 5. Praktické využití procesního řízení, BPM
 6. Základní rozdělení informačních systémů
 7. Informační systémy pro správu obsahu
 8. Komplexní informační systémy typu ERP
 9. Informační systémy pro výrobní společnosti
 10. Správa a údržba informačních systémů
 11. Informační systém pro správu zákazníků CRM
 12. Smluvní otázky informačních systémů, státní správa
 13. Informační systémy pro státní správu, závěr semestru
 14. Reserva

 1. Úvod do cvičení, používané postupy a metody
 2. Rozbor problematiky vzorového projektu
 3. Prezentace vzorového projektu
 4. Zadání studentských projektů
 5. Práce na projektu
 6. Práce na projektu
 7. Práce na projektu
 8. První prezentace projektu
 9. První prezentace projektu
 10. Práce na projektu
 11. Práce na projektu
 12. Závěrečná prezentace projektu
 13. Závěrečná prezentace projektu
 14. Reserva, zápočet

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008

2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010

2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007

3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012

4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012

5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009

6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009

7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009

8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010

9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012

10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999

11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005

12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005

13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012

14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002

15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005

16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007

17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008

18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006

19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007

20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.

21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009

23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011

24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011

25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení