Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 3+1s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je věnován základům statistické fyziky. Jde o třetí díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02SF

Teoretická fyzika 1

 1. Základní principy: distribuční funkce, střední hodnota, střední kvadratická fluktuace
 2. Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.
 3. Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, grandkanonický potenciál.
 4. Chemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.
 5. Statisticé rozdělení: Boltzmannovo a Maxwellovo rozdělení.
 6. Fermiho-Diraovo a Boseho-Einsteinovo rozdělení.
 7. Vlastnosti rozdělení a jednoduché příklady (záření černého tělesa, ideální plyn).
 8. Kovy, neutronové hvězdy.
 9. Feromagnetika a antiferomagnetika: Isingův a Heisenbergův model.
 10. Supravodivost.
 11. Degenerované fermionové systémy, bosonový kondenzát.
 12. Monte Carlo metody.
 13. nerovnovážná statistika
 14. Momentová rovnice, přechod ke kontinuu.

termodynamické potenciály

stavová rovnice ideálního plynu

další stavové rovnice

rotační a vibrační spektra

Planckův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon

stavová rovnice fermionového plynu

ukázky Monte Carlo výpočtů

[1] P. Kulhánek: Statistická fyzika, ČVUT, 2004, http://www.aldebaran.cz/studium/statistika.pdf

[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in theoretical Physics 5: Statistical Physics, Elsewier Science, 2003

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení