Russian language 3 A0B04R3
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy ruštiny a komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R2.
Study targets
Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.
Course outlines
1. týden: opakování
2.- 4. týden: 1. lekce
5..- 7. týden: 2. lekce, 1. test
8. - 10. týden: 3. lekce
11. - 13. týden: 4. lekce, 2. test
14. týden: Opakování, zápočty

Exercises outlines
Témata a situace: studium, zápis do jazykového kurzu, rozvrh hodin, oblíbené předměty°; orientace ve městě, jak se zeptat na cestu, nakupování. Gramatika: Další slovesa včetně nepravidelných se změnou kmenové souhlásky, slovesné vazby, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen, řadové číslovky, datum, vykání, minulý čas, tázací zájmena.
Literature
Jelínek S. a kol.: Raduga po-novomu 2. Fraus Plzeň 2009 (1.-4.lekce)
Requirements
Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)