Spanish language 2 A0B04S2
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce).

Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.

V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).
Study targets
Rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalosti gramatických jevů. Představení základních španělských reálií. Zdokonalení mluveného a psaného projevu.
Course outlines
Gramatické okruhy:
- superlativ přídavných jmen
- přivlastňovací zájmena nesamostatná
- zájmena s předložkou
- zájmena předmětu nepřímého
- slovesa gustar, encantar, interesar
- modální slovesa
- složený budoucí čas
- příslovce
- časové předložky

Slovní zásoba:
- rodina
- popis osoby (vzhled, charakter)
- svátky
- dny v týdnu, měsíce
- záliby
- film
- orientace ve městě
- dopravní prostředky
- denní rutina
Exercises outlines
1.- Úvod. Opakování lekce 1 až 4.

2.- Lekce 5 - Estos somos nosotros.
Přivlastňovací zájmena nesamostatná.
Rodina.

3.- Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter).
Předložka de (shrnutí).
Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.

4.- Lekce 5 - Las fiestas de España.
Určování data.
Superlativ přídavných jmen.

5.- Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)

6.- Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)

7.- Lekce 6 - Cuestión de gustos.
Slovesa: gustar, encantar, interesar.
Zájmena předmětu nepřímého.

8.- Lekce 6 -příslovečné určení času.
Denní harmonogram.
Zájmena s předložkou.
Vztažné zájmeno que.

9.- Lekce 6 - Barcelona.
Dvojí zápor ve větě.
Příslovečné určení míry.

10.- Lekce 7 - De marcha por la ciudad.
Vazba ir s infinitivem.
Udávání času.

11.- Lekce 7 - orientace ve městě.
Modální slovesa.
Časové předložky.

12.- Lekce 7 - Los horarios en España.
Dny v týdnu.

13.- TEST

14.- Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.
Literature
Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.
Requirements
Kurz navazuje na předmět Španělština I. Očekává se znalost základů španělského jazyka v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura I.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)