Communication and Measurement in Multimedia - A2B37KMM

Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 0P+4L+2D
Annotation
The aim of the subject is to give basic overview of present and perspective communication systems, mainly in relation to signal transmission and measurement. Lectures and practices make students familiar with technical principles of systems, basic conception of transmitter and receiver and measurement of these systems. Subject is focused on multimedia systems; it means systems for voice, audio, video and generally data transmission. Practices are based on laboratory measurements.
Úkolem předmětu je dát základní přehled o současných a perspektivních komunikačních systémech s důrazem na přenos signálu a měření. V přednáškách a cvičeních získají studenti představu o technických prostředcích systémů, základní koncepci vysílačů a přijímačů a měření těchto systémů. Speciální pozornost je věnována multimediálním systémům, tedy systémům přenášejícím hlas, zvuk, obraz (statický), video a obecně data. Cvičení jsou laboratorní, praktickým způsobem doplňující přednášky.
Study targets
Presenting prospective digital communication systems.
Exercises outlines
1. Introduction to laboratory, occupational health and safety
2. Measurement on WLAN system
3. Analysis of signal in time domain
4. Power measurement in digital communication systems
5. Spectral analysis of signal
6. Measurement on DVB-T system
7. Measurement on DRM system
8. Measurement on a transmitter
9. Application of phase locked loop for demodulation
10. Parameters and characteristics of radio receivers
11. Measurement of RF amplifier parameters
12. Filter design, construction and measurement
13. Oscillator design, construction and measurement
14. Assessment, an alternative term of measurement
1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce
2. Měření na systému bezdrátového připojení k síti WLAN
3. Analýza signálů v časové doméně
4. Měření výkonu v digitálních komunikačních systémech
5. Spektrální analýza signálů
6. Měření na systému digitální televize DVB-T
7. Měření na systému digitálního rozhlasu DRM
8. Měření na rádiovém vysílači
9. Aplikace fázového závěsu v demodulátorech
10. Měření parametrů a charakteristik rádiového přijímače
11. Měření parametrů VF zesilovače
12. Návrh, konstrukce a měření filtru
13. Návrh, konstrukce a měření oscilátoru
14. Zápočty, náhradní měření
Literature
1. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
2. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.
3. U. Rohde, J. Whitaker, Communications Receivers, DSP, Software Radios, and Design, Third edition, McGraw-Hill 2001.
(+ http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf (PDFs for Education))
Requirements
To attend all measurements, measurement results must be elaborated and checked up by teacher.