Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Filozofie 1 - B0B16FI1

Hlavní kurz
Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Základní pojmy, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu
2. Thalés a mílétská škola, otázka hledání prapodstaty (arché). Pojetí duše
3. Pýthagoras a pýthagorejci
4. Hérakleitos z Efezu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy negativních pojmů
6. Anaxagorás, Empedoklés, pojímání hmoty
7. Atomismus, absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu
8. Sofisté a sofistika, krize poznání, člověk měřítkem, ateismus
9. Sókratés, život, vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox
10. Megarská filosofie (paradox Lháe), kynikové, kyrenaikové
11. Platón, svět idejí, podobenství o jeskyni, demokracie, filosofie matematiky
12. Aristotelés, aristotelismus a scholastika, Tomáš Akvinský a tomismus.
13. Epikureismus a stoicismus, pyrrhonismus, alexandrijská škola
14. Křesťanství a filozofie, sv. Augustin, Boethius (sv. Severin)
Osnovy cvičení
1.Pojem filozofie. Příklady mýtů.
2.Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.
3.Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).
4.Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.
5.Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).
6.Pojímání hmoty za antiky a dnes.
7.Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.
8.Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.
9.Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.
10.Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.
11.Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.
12.Aristotelská logika a fyzika.
13.Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.
14.Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.
Literatura
1. Zamarovský P. Příběh antické filosofie, nakl. VUT, Praha 2005
2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Kratochvíl Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakl. Juza, Praha 1993
4. Tretera I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996
5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994
Požadavky
Posluchači absolvují během semestru tři testy a vypracují prezentaci na dohodnuté téma.

Filozofie - B0B16FIL

Kredity 2
Semestry oba
Zakončení zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+0S
Anotace
Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje
západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Pojem filozofie, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu
2. Thalés a škola v Mílétu, arché, hylozoismus a redukcionismus, pojetí duše
3. Pythagoreismus, význam (matematika)
4. Myšlenky Hérakleita z Efesu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua
6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes
7. Atomismus a přírodní věda, otázky determinismu
8. Krize poznání, sofisté, člověk měřítkem všeho?, sofistika a dnešní postmoderna
9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
10. Malé sokratické školy, paradox lháře a jeho novodobé obměny
11. Platón, jeho život a filozofie, svět idejí, politická filosofie
12. Aristotelská logika a fyzika, aristotelismus a scholastika
13. Hellénistická filozofie, alexandrijská škola, Eukleidés a matematika
14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie, dnešní skepticismus
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005
2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Capra F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004
4. Gál E. (ed)., Mysel, telo, stroj, Bradlo, Bratislava 1992
5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994
Požadavky
Žádná data.

Philosophy 1 - BE0B16FI1

Kredity 4
Semestry oba
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Základní pojmy, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu
2. Thalés a mílétská škola, otázka hledání prapodstaty (arché). Pojetí duše
3. Pýthagoras a pýthagorejci
4. Hérakleitos z Efezu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy negativních pojmů
6. Anaxagorás, Empedoklés, pojímání hmoty
7. Atomismus, absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu
8. Sofisté a sofistika, krize poznání, člověk měřítkem, ateismus
9. Sókratés, život, vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox
10. Megarská filosofie (paradox Lháe), kynikové, kyrenaikové
11. Platón, svět idejí, podobenství o jeskyni, demokracie, filosofie matematiky
12. Aristotelés, aristotelismus a scholastika, Tomáš Akvinský a tomismus.
13. Epikureismus a stoicismus, pyrrhonismus, alexandrijská škola
14. Křesťanství a filozofie, sv. Augustin, Boethius (sv. Severin)
Osnovy cvičení
1.Pojem filozofie. Příklady mýtů.
2.Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.
3.Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).
4.Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.
5.Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).
6.Pojímání hmoty za antiky a dnes.
7.Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.
8.Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.
9.Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.
10.Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.
11.Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.
12.Aristotelská logika a fyzika.
13.Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.
14.Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.
Literatura
1. Zamarovský P. Příběh antické filosofie, nakl. VUT, Praha 2005
2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Kratochvíl Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakl. Juza, Praha 1993
4. Tretera I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996
5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994
Požadavky
Posluchači absolvují během semestru tři testy a vypracují prezentaci na dohodnuté téma.