Power Engineering 2 B1B15EN2
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2L
Annotation
Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými
bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Course outlines
1. Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje
2. Termodynamické oběhy
3. Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů
4. Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny
5. Technologické okruhy tepelných elektráren
6. Jaderné reaktory a elektrárny
7. Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby
8. Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie
9. Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti
10. Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy
11. Přepětí, koordinace izolace
12. Provozní a atmosférická přepětí
13. Ochrany proti přepětí
14. Rezerva
Exercises outlines
1. Úvod, bezpečnost v laboratoři
2. Základní pojmy, denní diagram zatížení, sestavování čáry trvání výkonu a čáry výroby
3. Termodynamika, h-s diagram
4. Termodynamické oběhy
5. Energetické bilance I
6. Energetické bilance II
7. Vlastní spotřeba elektráren
8. Technologické okruhy elektráren
9. Obnovitelné zdroje
10. Test
11. Simulace provozu elektrárny
12. Přepětí při vllnových pochodech na vedení
13. Měření na svodičích přepětí
14. Zápočet, opravný test
Literature
[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998
[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011
[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004
www.powerwiki.cz
Requirements
Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)