Transmission and Distribution of Electricity

Login to access the course.
Transmission and Distribution of Electricity (Main course) B1M15PRE1
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S
Annotation
Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.
Course outlines
1. Výpočet ustálených chodů v ES
2. Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES
3. Proudová zatížitelnost venkovních vedení
4. Elektromagnetické pole venkovních vedení
5. Řízení toků činných a jalových výkonů v ES
6. Systémy FACTS v elektroenergetice - principy
7. Systémy FACTS v elektroenergetice - aplikace pro řízení v ES
8. Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES
9. Mechanika venkovních vedení
10. Elektromagnetické vazby v synchronním stroji
11. Provozní stavy synchronního stroje
12. Elektromagnetické jevy v ES
13. Elektromechanické jevy v ES
14. Rezerva
Literature
Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 1999, ISBN 0-07-561634-3.
Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2.
Acha, E., Agelidis, V.G., Anaya-Lara, O., Miller, T.J.E.: Power Electronic Control in Electrical Systems. 2002, ISBN 0-7506-5126-1
Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000, ISBN 9780780334557.
Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012, ISBN 9780470682685.
Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0.
www.powerwiki.cz
Requirements
Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.