Dopravní energetické systémy

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Dopravní energetické systémy - B1M16DES

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět je zaměřen na ekonomické aspekty navrhování a provozu systémů dopravy různých forem energie. Jde o silniční, železniční a lodní dopravu tuhých a tekutých (zkapalněných) paliv, dále o potrubní dopravu plynných a kapalných (kapalných směsí tuhých) paliv, centrální zásobování teplem, dopravu pevných paliv lanopásovými dopravníky a především o sítě dopravující elektrickou energii.
Cíle studia
Cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickými aspekty navrhování a provozu systémů dopravy tepla,
elektřiny, plynu a dalších druhů dopravy energie.
Osnovy přednášek
1. Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí.
2. Parametry dodávky různých forem energie, doprava paliv.
3. Měrné dopravní náklady železniční, silniční a lodní dopravy energie.
4. Plynárenské sítě, ropovody a produktovody.
5. Tepelné sítě, navrhování a optimalizace provozu a rozvoje.
6. Návrh hospodárné světlosti potrubí tepelných napáječů.
7. Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí tepelných sítí.
8. Elektrizační soustava, základní technicko-ekonomické pojmy
9. Oceňování ztrát elektřiny.
10. Hospodárná kompenzace účiníku.
11. Hospodárný průřez elektrického vedení.
12. Optimalizace provozu a návrhu transformovny.
13. Spolehlivost prvků elektrických sítí, ukazatele, hodnocení spolehlivosti. Kodexy sítí.
14. Shrnutí, rezerva.
Osnovy cvičení
1. Silniční, železniční a říční doprava uhlí - porovnání měrných dopravních nákladů
2. Měrné dopravní náklady tranzitního plynovodu
3. Tlaková ztráta při proudění horké vody trubkou kruhového průřezu
4. Optimalizace tepelné izolace teplovodu
5. Úbytek napětí a ztráty na vedení nn, vn a vvn. Breitfeldova metoda.
6. Diagram zatížení, doba využití maxima, doba plných ztrát a soudobost
7. Dlouhodobé marginální náklady na elektřinu.
8. Hospodárná kompenzace účiníku
9. MAXITEST
10.Hospodárný průřez vedení 110 kV
11.Hospodárná velikost nových transformoven
12.Spolehlivostní ukazatele zabezpečenosti dodávky
13.Podnikání v rozvodu elektřiny
14.Zápočet
Literatura
Vítek, M.: Ekonomika dopravních energetických systémů. Skriptum ČVUT, Praha 2008.
Ibler Z. a kol: Technický průvodce v příkladech, 2.díl, Praha, BEN, 2003, ISBN 80-7300-097-0
Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008
Macháček, V.: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. IN-EL 2010.
Kříž, M.: dimenzování a jištění el. zařízení - tabulky a příklady. IN-EL 2011.
Vlček, M.: Spolehlivost energetických systémů. Praha, ČVUT 1989.
Požadavky
Základy elektrotechniky, mechaniky a termodynamiky,
mikro a makroekonomie, účetnictví, kriteria ekonomické efektivnosti investic.