Technické psaní

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Technické psaní - B2B99TPS

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Předmět ukáže studentům, jak připravit psaný projev pro většinu situací inženýrské praxe (měřicí protokol, článek, závěrečná práce apod.). Vedle jazykových a stylistických dovedností budou též rozvíjeny schopnosti vyhledávat informace, podávat je vhodnou formou, využívat prostředků formátování a automatizace programů Word a LaTeX či třeba zpracovat recenzní posudek. Získané znalosti studenti hned aplikují v seminářích na předložené ukázkové texty.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Charakteristické rysy různých druhů odborných textů.
2. Jak psát závěrečnou práci.
3. Specifika odborného jazyka.
4. Rešerše a elektronické informační zdroje.
5. Zásady citování, norma ČSON ISO 690, citační manažery.
6. Zpracování a zobrazení dat (MATLAB, Excel).
7. Sazba rovnic a grafických prvků, demonstrace v prostředí MS Word.
8. Sazba v prostředí LaTeX.
9. Hodnocení kvality textu. Publikování v anglickém jazyce.
10. Tvorba technické dokumentace. Kreslení vektorové grafiky.
11. Orální prezentace, programy MS Powerpoint a GNU Beamer.
12. Patenty a užitné vzory.
13. a 14. týden proběhnou prezentace miniprojektů.
Osnovy cvičení
1. Podmínky zápočtu, diktát formou doplňovačky.
2. Abstrakt ke článku.
3. Závěr a zhodnocení ke článku.
4. Popis experimentu, fyzikálního jevu či funkce přístroje.
5. Rešerše literatury s pomocí el. databází.
6. Tvorba seznamu citací s pomocí citačních manažerů.
7. Graf z dodaných dat.
8. Tvorba a formátování textu podle vzoru v prostředí MS Word.
9. Tvorba a formátování textu podle vzoru v prostředí LaTeX.
10. Recenze společného textu i vzájemná (peer review).
11. Techniky hlasového projevu.
12. Samostatná práce na miniprojektu.
13.-14. týden: Prezentace miniprojektů.
Literatura
[1] TICHÁ, L. a kolektiv. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Ústřední knihovna ČVUT [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: http://knihovny.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci

[2] JULÁKOVÁ, E. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015, ISBN 978-80-7080-935-8.

[3] Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz

[4] BEHÚN, D., BEHÚN, P. Pište správně česky- poradna šílených korektorů. Nové, rozšířené vydání. Brno: Zoner Press, 2015, ISBN 978-80-7413-319-0.

[5] KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné kvalifikační práce. Praha: Enigma, 2008, ISBN 978-80-89132-70-6.

[6] OETIKER, T. a kolektiv. Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2e [online] [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.root.cz/knihy/ne-prilis-strucny-uvod-do-systemu-latex-2e
Požadavky
1. Docházka na cvičení, max. 2 absence.
2. Odevzdávání zadaných úloh přes Moodle.
3. Vypracování a obhájení závěrečného miniprojektu.