Psychologie v HCI

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Psychologie v HCI - B4M39PUR

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Tento předmět nabízí studentům přehled o poznatcích psychologie aplikovatelných v HCI. Studenti budou po jeho absolvování schopni zohlednit v návrhu interaktivních softwarových systémů psychologické charakteristiky. Dále se naučí využívat aplikovaných výzkumných metod pro identifikaci uživatelských potřeb.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39PUR
Cíle studia
Prohlubuje znalosti a dovednosti studentů oboru HCI v oblasti návrhu a testování uživatelské interakce.

Studentům ostatních oborů OI a jiných studijních programů nabízí získání znalostí a dovedností v oblasti uživatelského výzkumu a kognitivní psychologie nezbytných pro správný návrh interakce uživatele s vyvíjeným produktem

Doplňuje se s předmětem "Kognitivní systémy" (Vavrečka)
Osnovy přednášek
1. Využití psychologie v rámci HCI (aplikovaná psychologie, mezioborový přístup, kognitivní věda, příklady z praxe)
2. Uživatelský výzkum (základní principy sběru uživatelských dat, výzkumné strategie, výzkumný vzorek)
3. Metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace I (pozorování, etnografie, rozhovor, uživatelské testování)
4. Metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace II (ohniskové skupiny, dotazníkové šetření, techniky moderování)
5. Méně rozšířené techniky uživatelského výzkumu (testování s oční kamerou, card sorting, querilla techniky, impact management, mezikulturní výzkum)
6. Reprezentace uživatelských dat (techniky modelování uživatele, využití person v praxi)
7. Kognitivní psychologie I (úvod do kognitivní psychologie, kognitivní procesy, mentální reprezentace, kognitivní styly, koncept flow)
8. Kognitivní psychologie II (paměťové procesy, pozornost, kognitivní mapa, učení, CLT - teorie kognitivní zátěže)
9. Vnímání (čití a vnímání, kognitivní zpracování vizuálních vjemů, základní teorie percepce)
10. Afektivní procesy a estetika (základní teorie emocí, historický pohled na roli emocí v HCI, emoční design, role prekognitivních emocí v designu, dilema krásy)
11. Osobnost (hlavní koncepty psychologie osobnosti, její aplikace v oboru HCI, interakce osobnosti a prostředí)
12. Iracionalita (iracionální chování, základní typy kognitivních zkreslení, persuasivní design, behaviorální ekonomie, etické otázky)
13. Ergonomie, stres (základní témata ergonomie, psychosociální aspekty práce s počítačem, stres, design pro kritické situace)
14. Rezerva
Osnovy cvičení
1. Příprava výzkumných témat
2. Příprava výzkumného projektu pro práci ve cvičení
3. Nácvik rozhovorů
4.-5. Guerilla Research a pozorování, Emoční mapa
6. Design Thinking Workshop (CFI)
7.-14. Intenzivní nácvik psychologických dovedností formou sebezkušenostních cvičení v blokové formě
Literatura
[1] Sternberg, R. J. (2002) Kognitivní psychologie.
[2] Parkin, A. J. (2000) Essential Cognitive Psychology.
[3] Kuniavsky, M. (2012) Observing User Experience.
[4] Disman, M. (1999) Jak se vyrábí sociologická znalost.
[5] Hall, E. (2013) Just Enough Research.
Požadavky
Odkaz na stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR