This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Presentation (Main course) B6B04PRE
Credits 3
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 1P+1C
Annotation
Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.
Study targets
Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.
Course outlines
1. týden: Zásady efektivní komunikace

2. týden: Struktura prezentace, tipy, jak zaujmout a přesvědčit publikum, argumentační minimum

3. týden: Přednes prezentace, základy rétoriky, hlasová hygiena

4. týden: Neverbální komunikace při prezentaci; image řečníka

5. týden: Vizuální stránka prezentace, pomůcky

6. týden: Tréma při prezentaci, obtížné publikum, tipy pro úspěšnou prezentaci, trénink paměti

7. týden: Samostudium a příprava na test

8. týden: Test
Exercises outlines
1. týden: Zásady efektivní komunikace, krátké prezentace

2. týden: Nácvik přesvědčovací prezentace (ve skupinách) - struktura prezentace, neverbální komunikace, tipy pro přesvědčovací řeč, skupinové prezentace

3. týden: Rétorická cvičení, individuální připravené krátké prezentace

4. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

5. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

6. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

7. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

Literature
Doporučená literatura:

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.

Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.

Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.


Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.

Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.

Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.


Requirements
Provedení prezentace v přijatelné kvalitě.

Ústní ohodnocení prezentace kolegy.

Složení písemného testu (obsahem budou poznatky z přednášek) - hranice úspěšnosti je 60%.

Aktivita na cvičeních.

Alespoň 75% účast na cvičení. Povoleny 2 absence.
Prezentační dovednosti B3B04PRE
Credits 2
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2C
Annotation
Předmět se zaměřuje na získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou zejména na mluvený projev a rovněž na zlepšení osvojených dovedností. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Důraz je proto kladen na samostatné myšlení řečníků a náležité formulování sdělení.
Exercises outlines
1. týden

Úvodní setkání, krátké proslovy, small talk. Informace o podmínkách k získání zápočtu.

2. týden

Předpoklady kvalitní komunikace, co je to prezentace, jaká je její struktura. Praktický nácvik.

3. týden

Kultivované vyjadřování. Spisovnost a nespisovnost jazyka. Mluvený a psaný projev. Paralingvistické složky mluveného projevu. Praktický nácvik.

4. týden

Úvod prezentace (úvod pro pokročilé), jak poznat své posluchače a jak pracovat s pozorností publika. Faktory ovlivňující prezentaci. Praktický nácvik.

5. týden

Hlavní část prezentace - stať, soudržnost tématu, odkazování na téma, argumentování, průběžná shrnutí, přechody mezi částmi stati. Praktický nácvik - práce s texty, krátký proslov.

6. týden

Vizuální stránka prezentace, jak prezentace tabulky, grafy, schémata, obrázky. Ukázky PDF prezentací.

7. týden

Technická příprava prezentace. Jak si mám projev nacvičit? Přednes - jednotlivé typy a jejich výhody a nevýhody. Tréma. Praktické ukázky.

8. týden

Nečekané situace při projevu, specifické podmínky při prezentaci. Jak jim předcházet a jak je zvládnout. Praktické ukázky.

9. týden

Neverbální komunikace při projevu. Popis vybraných situací. Dramatizace - chování v prostoru, oční kontakt, mimika a gestika.

10. týden

Informativní a přesvědčovací prezentace. Příprava závěrečných prezentací.

11. týden

Komunikace v malých skupinách. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.

12. týden

Naslouchání a poslouchání. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.

13. týden

Profil týmu, týmová role. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.

14. týden

Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení. Shrnutí.
Literature
Zdroje:

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1313-7

Buchtová, B. Rétorika.: Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 80-247-0868-X

DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2018-0

Gallo, C.: Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Jak si získat každé publikum. Praha. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4389-9

Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-2423-2

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha. Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-9-6

KLARER, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha. Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha. Viet. Publishing, 1994. ISBN 978-80-904471-7-2

MENDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-3455-2

Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4

Peasovi, A. a B.: Řeč těla. Praha. Portál 2008. ISBN 978-80-7367-449-6

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6

Přeučil. J.: Kouzlo rétoriky. Frýdek – Místek. Alpress. s.r.o. 2007 ISBN 8073623814

Ros, J., Templar, R.: Prezentace in: Ros, J., Templar, R.: Velká kniha manažerských dovedností. Praha. Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1279-6

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha. Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0633-4
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:

Požadavky na závěrečnou prezentaci:

Téma: technické téma, téma bakalářské (semestrální, diplomové) práce

Forma: ústní projev na vybrané téma, doplněné snímky v powerpointovské prezentaci

Počet prezentujících: samostatně, po dohodě s vyučující jiná možnost - dvojice, skupina

Délka prezentace: 5-8 min. (včetně ukázky). Diskuze se do délky prezentace nepočítá.

Termíny prezentací: viz přehled termínů, které nabídne vyučující studentům na cvičeních

Formát souboru: PDF nebo PowerPoint (PPT, PPTX, PPS, PPSX) do verze 2010.

Kritéria hodnocení: představení tématu, struktura projevu, její naplnění, promyšlený závěr, (popř. i připravené otázky k diskusi), oční kontakt s publikem a další projevy neverbálního chování, schopnost využít zvukové prostředky větné

Způsob hodnocení: zpětná vazba od vyučující i přítomných studentů, popř. písemné zhodnocení.

Hodnocení prezentace: dle nastavené klasifikace A B C D E

Hodnocení předmětu
Podmínky udělení zápočtu:

aktivní práce (spolupráce) na cvičeních
účast na krátkých projevech, např. prezentace tabulky
pravidelná docházka (možnost po domluvě s vyučující nahradit absenci s jinou skupinou)
pronesení závěrečné prezentace ve vybraném termínu

Co se hodnotí:

Výsledné hodnocení:

100–90 bodů A

89–80 bodů B

79–70 bodů C

69–60 bodů D

59–50 bodů E

---------------------------

49–0 bodů F

Zakončení předmětu: Klasifikovaný zápočet.
Sankce

Pozor – 10 bodů se strhává za situaci, kdy se student nedostaví na domluvený termín závěrečné prezentace, (jako přijatelná omluva se připouští pouze lékařské potvrzení).
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)