Applied optoelectronics in medicine

You don't have access to the course
Applied optoelectronics in medicine BAM31AOL
Credits 6
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2L
Annotation
Předmět se zabývá cíli a perspektivami neinvazivních měřicích metod v rámci biomedicínského inženýrství (BMI), především optoelektronickými senzory pro lékařskou diagnostiku, základy ekologické a fyziologické optiky, definicí a spektroskopickými měřeními optických parametrů tkáně, modelováním rozptylu fotonů v živé tkáni a dalšími metodami uplatňujícími se v oblasti aplikací optoelektroniky v medicíně.
Study targets
Seznámit studenty s moderními optoelektronickými koncepty využívanými v oblasti lékařské diagnostické techniky.
Literature
1. Blažek, V.: Aplikovaná optoelektronika v lékařství. ČVUT Praha, 2007.
2. Boats, D. A. (eds.): Handbook of Biomedical Optics. CRC Press, Boca Raton, 2011.
3. Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook. Springer, Heidelberg, 2000.
4. Harsanyi, G.: Sensors in Biomedical Applications. Fundamentals, Technology and Applications. CRC Press, Boca Raton, 2000.
5. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, New Yourk, 1995.
Requirements
1) absolvování laboratorních měření
2) řešení a prezentace semestrálního projektu
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)