Financial Accouting

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Financial Accouting - BE1M16FIU

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Student je seznámen s principy účetnictví firem, založenými na mezinárodních i českých účetních standardech. Probírají se metody oceňování majetku a závazků v účetnictví, sestavení účetních výkazů firmy (rozvaha, výsledovka, cash flow) a následně metody jejich analýzy s cílem porozumět hospodaření firmy.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Význam účetnictví, regulace účetnictví v ČR a v zahraničí, IFRS
2. Účetní zásady a metodické prvky účetnictví.
3. Účtování o dlouhodobém majetku, oceňování aktiv, reálná cena.
4. Náklady a výnosy, přechodné účty, leasing
5. Kapitálové a finanční účty, rezervy.
6. Účetní závěrka, rozvaha a její sestavení.
7. Výsledovka, její sestavení a rozbor.
8. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet, volný cash flow.
9. Daňová soustava a účetnictví, odložená daň.
10. Finanční analýza firmy, metody a cíle.
11. Regulace cen, metody.
12. Opce a jiné deriváty, jejich oceňování.
13. Konsolidace účetní uzávěrky, přeměny firem, audit.
14. Shrnutí, rezerva.
Osnovy cvičení
1. Obsah a cíle předmětu, význam účetnictví, právní formy podnikání a vazba na účetnictví.
2. Rozvaha a její rozložení do účtů. Náklady a výnosy v podvojném účetnictví, příklady hospodářských operací.
3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, zásoby.
4. Příklady účtování časově rozlišených položek (rezervy, leasing), přechodné účty.
5. Leasing, příklady účtování finančních operací.
6. Příklady sestavení rozvahy a výsledovky a jejich rozbor. Test
7. Sestavení a rozbor výkazu peněžních toků firmy.
8. Účetní uzávěrka a výroční zpráva, daň splatná a odložená.
9. Finanční analýza firmy, finanční páka.
10. Finanční analýza firmy, benchmarking.
11. Konsolidace - příklad.
12. Test.
13. Rezerva, zápočet.
Literatura
D.Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon, Praha, 2005, ISBN 80-7273-129-7
D.Dvořáková a kol.: Finanční účetnictví podle IFRS, Computer Press, Praha, 2011, ISBN 978-80-251-3652-2
R. Mládek: Světové účetnictví GAAP a IFRS, Linde, Praha, 2005, ISBN 80-7201-519-2
Mezinárodní účetní standardy IFRS, dostupné z www.kacr.cz
Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition: 2nd, Wiley, 2012
Požadavky
Žádná data.