Životní prostředí

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Životní prostředí - BV002ZIP

Kredity 2
Semestry zimní
Zakončení zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P
Anotace
Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B02ZIP
Cíle studia
Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.
Osnovy přednášek
1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě
2. Ekologické zákonitosti. Civilizace na Zemi. Historie. Zátěž prostředí.
3. Lidé a geografie světa. Lidská populace. Zdraví.
4. Průmyslová civilizace. Průmysl, zemědělství, energetika, obchod, doprava.
5. Ovzduší. Znečištění ovzduší. Redukce ozónu. Změna klimatu.
6. Voda, půda a bohatství přírody. Vodní zdroje. Lesy.
7. Strategie trvalé udržitelnosti. Deklarace. Ekonomie ŽP.
8. Hygienické aspekty hodnocení ŽP. Pohyb chemických látek. Potravní řetězce.
9. Zdroje biosféry. Slunce. Tok energie.
10. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Skládkování. Spalování. Odsíření.
11. Mechanická pole. Hluk, Vibrace.
12. Elektrická pole.
13. Teplo. Světlo.
14. Ionizující záření.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Bálek R.: Přednášky ŽP
2. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210
ISBN-10: 1285197216, 2015
3. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295), 2014
4. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007
5. Europe's environment - The fourth assessment
6. Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000
7. Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování, Nakladatelství VUT IUM 2006
8. von Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, L.H.: Faktor 4. MŽP ČR, 1996
Vollmer GmbH&Co., 42781 Haan-Gruiten, Germany
9. Zpráva o ŽP ČR 2014
Požadavky
ústní zkouška, případová studie (5 stran)