Antény a EMC v rádiové komunikaci

Nemáte přístup do kurzu
Antény a EMC v rádiové komunikaci A2M17AEK
Kredity 5
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2+2L
Anotace
Student se seznámí se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén (liniové, plošné, reflektorové anténní, anténní čočky a radomy) a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se problematikou elektromagnetické kompatibility - rušivého elektromagnetického vyzařování a odolnosti a jejich praktickým testováním a kritérii volby antény pro danou radiokomunikační pevnou, pohyblivou, pozemskou i družicovou službu. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M17AEK
Cíle studia
Seznámení se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice.
Osnovy přednášek
1.Vyzařování a šíření elektromagnetické vlny a antény pro radiokomunikační služby
2.Měřicí metody pro měření parametrů antén, kritéria volby antény pro daný systém
3.Hlediska návrhu antén, vysílací a přijímací antény, reciprocita, dualita, komplementarita
4.Liniové antény, proudové rozložení, impedance, směrové charakteristiky
5.Anténní řady a soustavy
6.Smyčkové antény, štěrbinové antény, mikropáskové antény
7.Řešení antén pomocí geometrické optiky, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény
8.Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy
9.Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirála, logaritmicko-periodická anténa
10.Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby
11.Elektromagnetická interference, řetězec přenosu rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky
12.Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění, měření EMI
13.Elektromagnetická odolnost a její testování
14.Měření elektromagnetických polí, citlivý příjem, radiometrie, hygienické normy
Osnovy cvičení
1.Výpočet základních parametrů antén
2.Měření na specializovaném anténním pracovišti - základní postupy
3.Měření na specializovaném anténním pracovišti - metody a vyhodnocení
4.Výpočet a modelování vyzařování liniových antén
5.Měření směrových charakteristik antén
6.Měření vstupní impedance antén - přizpůsobení
7.Měření zisku antén
8.Měření polarizačních vlastností antén
9.Výpočet a modelování vyzařování trychtýřových antén
10.Výpočet a modelování vyzařování reflektorových antén
11.Měření v problematice EMC, měření rušení a testování odolnosti
12.Výpočet a měření stínicí účinnosti
13.Měření rušivého vyzařování
14.Vyhodnocení měření a modelů
Literatura
1.Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
2.Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982
3.Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993
4.Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992
5.Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985
6.Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997
7.Kraus,J.D.: Antennas, McGraw-Hill, 1988
8.Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001
9.Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, New York, 1992
Požadavky
Zápočet je nezbytnou podmínkou pro absolvování zkoušky. Veškerá měření je nutno absolvovat a zpracovat - více informací k zadáním na www.elmag.org resp. kme.fel.cvut.cz. Zkusební okruhy zkoušky (test + řešení úloh) jsou dány základními okruhy podle náplně jednotlivých přednášek.
Studenti kombinované formy studia musí rovněž absolvovat veškerá měření. V případě absence je musí nahradit podle rozpisu konání příslušných měření se studenty prezenční formy studia (nutno konzultovat vždy s vedoucím laboratoří). Výuka probíhá formou konzultací, je proto nezbytné, aby studenti měli předem k dispozici příslušné texty z literatury:
Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001
https://moodle.fel.cvut.cz/
Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)