Práce v týmu

Login to access the course.
This is a grouped course. It consists of several seperate subjects that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual subjects that make up this subject.
Práce v týmu (Main course) B3MPVT
Credits 6
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 0P+4S
Annotation
Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžete vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.
Study targets
Cílem předmětu je seznámit studenty s řídící částí projektu a chceme, aby si vyzkoušeli na reálném projektu symbiózu odborné a řídící roviny projektu. Studenti by si měli uvědomit, že řídící část, tedy například komunikace se členy týmu, vytváření plánů a dokumentace, či prezentace výsledků v rozumné formě není zbytečná byrokracie ale nedílná součást řešení.
Course outlines
Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci tří kateder. Práce na projektech je kontrolována v polovině semestru prezentací, kde studenti informují o průběžné práci na tématu. Zadavatel tématu tým hodnotí v průběhu řešení projektu, a to zejména za kvalitu zpracování zadání, komunikaci a dokumentaci. Komise hodnotí kvalitu závěrečné prezentace.
Literature
Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679
Team Work BE3MPVT
Credits 6
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching English
Extent of teaching 0P+4S
Annotation
Team work is the basis of most activities that people execute in the companies but also in their private life. In this course you can try, how to solve technical project in team, how to cooperate, how to communicate, how to deal with the problems of schedule delay, how to include external factors etc.
Study targets
The aim of the course is to acquaint students with the management part of the project, and we want them to try a symbiosis of the professional and management level of the project on a real project. Students should realize that the management part, such as communication with team members, creating plans and documentation, or presenting results in a reasonable form is not unnecessary bureaucracy but an integral part of the solution.
Course outlines
Students are divided into teams and choose a project. The work on the project is checked in the middle of the semester of presentations, where the teams will inform about the work on the project. During the project solution, the contracting authority evaluates, in particular, the quality of the assignment processing, communication and documentation. The committee evaluates the quality of the final presentation.
Literature
Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679