Elektronika pro silnoproud - B1B34EPS

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět poskytuje studentům poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Dále jsou popisovány komplexnější obvodové systémy a komunikační technologie. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Historický přehled vývoje mikroelektroniky a integrovaných obvodů, Moorovy zákony, metody návrhu, trendy.
2. Základní typy a vlastnosti polovodičů, přechod PN, přechod, kov-polovodič, dioda.
3. Usměrňovače, stabilizované napájecí zdroje.
4. Unipolární tranzistor (MOSFET, JFET), struktura, princip, činnosti, náhradní modely.
5. Bipolární tranzistor, struktura, princip, činnosti, náhradní modely.
6. Tranzistorové zesilovače, třídy zesilovačů, nastavení pracovních bodů, charakteristiky.
7. Polovodičové spínací součástky a obvody.
8. Technologie číslicových obvodů a pamětí.
9. Optoelektronika, LED (zejména v osvětlovací technice).
10. Senzory, měření fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, atd.).
11. Základní typy modulací, modulátory, demodulátory.
12. Základní pojmy z komunikací, základní typy datových přenosů (bezdrátové, vedení, optické), přenosy dat po silnoproudých rozvodech.
13. Rádiové komunikační systémy, vysílání rozhlasu a televize.
14. Mobilní komunikace, datové rádiové sítě.
Osnovy cvičení
1. Organizační záležitosti. Elektronické prvky v obvodovém zapojení.
2. Vlastnosti pasívních součástek (R,L,C) v základních obvodech. Měření a simulace.
3. Vlastnosti a parametry různých typů diod. Stanovení pracovního bodu a měření vlastností.
4. Aplikace diod - návrh, simulace a měření základních obvodů.
5. Nastavení pracovních bodů unipolárních a bipolárních tranzistorů.
6. Porovnání vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů v typických zapojeních.
7. Zesilovač malého signálu - měření a simulace zesilovače s tranzistorem.
8. Aplikace stabilizovaných zdrojů - návrh a simulace typických zapojení.
9. Měření a simulace bipolárního a unipolárního tranzistoru ve spínacím režimu.
10. CMOS invertor - základní vlastnosti a zapojení (měření, simulace)
11. Přehled a příklady zapojení komplexnějších číslicových struktur.
12. Zesilovač velkého signálu - měření a simulace obvodu s operačním zesilovačem.
13. Návrh optické přenosové cesty, měření a simulace optronu.
14. Příklady návrhů obvodů se senzory.
Literatura
1. Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady. Třetí, rozšířené vydání, aktualizovaný dotisk. Grada Publishing, Praha 2015, ISBN 978-80-247-1241-3
Požadavky
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2612