Radio Navigation

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Radio Navigation (Hlavní kurz) BE2M37RNVA
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
The course introduces students to the terrestrial and satellite radio navigation and radar systems. Students get knowledge of the radio navigation systems, and of the structure of navigation and radar signals and methods of their processing. They become familiar with coordinate systems, fundamentals of celestial mechanics, and methods of position estimation. Students get knowledge of practical applications and the integration of navigation systems.
Cíle studia
Presenting the radio navigation, radar systems and their applications.
Osnovy přednášek
1. Fundaments of operation of the radio navigation and radio localization systems, distance and angle measurement, time of arrival of the signal. Triangulation, multilateration, ranging method, radio communication and radar equation.
2. Description of the point position, coordinate systems (ECEF, Geometrical, Cartesian, local, ECI) and mutual transformations.
3. Navigation satellite position calculation, equation of the satellite trajectory and its solution, Kepler parameters.
4. User position determination, time base, relativistic effects, one-time methods, position errors, Kalman filter.
5. Satellite navigation signals, requirements to the signals, BPSK and BOC modulations, ranging code, spectra and correlation function.
6. Navigation signal propagation, ionosphere refraction, and its modelling, dual frequency measurement, troposphere delay, multipath propagation and its modelling.
7. Navigation signal processing - part I.: Signal parameters estimation, signal tracking, correlator, phase, frequency, and delay discriminators, loop filter. Tracking errors caused by the thermal noise and multipath propagation, navigation message demodulation.
8. Navigation signal processing - part II.: Signal acquisition, serial methods, Tong and M of N algorithms, parallel method in code delay and in frequency, 2D methods. Implementation of the search methods.
9. Overview of the satellite navigation systems, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, augmentation systems WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN.
10. Advanced algorithms of the signal processing and position determination, high sensitivity, vector tracking, carrier phase methods and RTK.
11. Overview of the terrestrial radio navigation systems, hyperbolic systems, aviation navigation systems (DME, ILS)
12. Radar classification (primary, secondary, and passive), radar signal processing, Doppler filtration.
13. Secondary surveillance radar, mode A, C, and S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS.
14. Passive radiolocation, directional finders, TDoA systems.

Osnovy cvičení
The seminars will be focused on the familiarization of the signal processing methods and position determination methods. The student will adopt the methods of the satellite navigation system testing. In the frame of laboratory measurement student will familiarize of the basic and advanced methods of the satellite navigation receiver testing.

1. Laboratory exploration, safety rules
2. Radio communication and radar equation, exercise
3. Coordinate transformation, problem in Matlab
4. Calculation of the satellite position, problem in Matlab
5. User position determination, problem in Matlab
6. GNSS simulators
7. Laboratory measurement of the spectra of the GNSS signals
8. Laboratory measurement of the GNSS receiver start time, sensitivity and position determination error
9. Laboratory measurement of the dynamic behavior of the satellite navigation receiver
10. Generation of the VOR and ILS signals in GNU radio
11. Processing of the VOR and ILS signals in GNU radio
12. Processing of the squitter and extended squitter in GNU radio
13. Supplementary measurement
14. Reserve
Literatura
Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006, ISBN: 978-0-97095-442-8.
Petrovski, I; Tsujii, T.: Digital Satellite Navigation and Geophysics: A Practical Guide with GNSS Signal Simulator and Receiver Laboratory. Cambridge University Press, 2012, ISBN-13: 978-0521760546.
Požadavky
Bases of mathematical analyses, algebra, statistic, mechanics, theory of relativity, and signal processing.
Rádiové systémy A8M37RSY
Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 4P+0L
Anotace
Základní principy, teorie, popis, realizace a parametry rádiových systémů. Výklad zaměřen především na radar a
systémy určování polohy.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Rádiové systémy a jejich charakteristiky. Síla signálu a citlivost, směrové charakteristiky antén. Speciální
systémy, systémy navigační a radar. Metody určování polohy: AOA, TOA, TDOA. Kmitočtová pásma.
2. Družicové systémy I - principy a metody. Přesnost, DOP. Potlačení ionosférické refrakce. Základní schéma
přijímače.
3. Družicové systémy II - systém GPS. Konstelace družic, parametry systému, dálkoměrný signál. Navigační
zpráva a její kódování. Služby. Moderniozace systému. Družice bloků IIR - M, IIF a III.
4. Družicové systémy III - systém GLONASS. Konstelace družic, parametry systému, navigační zpráva.
5. Družicové systémy IV - systém Galileo. Konstelace družic, parametry systému, struktura signálu, kmitočty,
modulace BOC, AltBOC a CBOC. Služby. Podpůrné a asistované systémy - SBAS, EGNOS, QZSS. Systém
BEIDOU/COMPASS.
6. Zaměřování, ADF a NDB majáky. Low Jack (Lojack). Systém VOR, podstata systému, maják, přijímač,
indikace a využití pro pilotáž. Maják DVOR.
7. Mření vzdálenosti, systém DME - princip, maják a přijímač. Rádiový výškoměr. Systémy ILS, MLS, GLS.
Hyperbolické systémy - LORAN C, eLORAN.
8. Radar a jeho principy, hlavní parametry. Kmitočtová pásma. Primární a sekundární radar.
9. Radarové signály a jejich časování. Funkce neurčitosti a komprese signálů.
10. Radarová rovnice. Odrazivost cílů, efektivní odrazná plocha. Šíření radarových signálů. MTI.
11. Aktivní radar. Struktura a funkce jednotlivých bloků radaru. Blok přijímače a vysílače.
12. Vysílač radaru a jeho návrh. Anténa a její vlastnosti. Vysokofrekvenční obvody.
13. Primární, sekundární a terciární zpracování radarových signálů. Dopplerovská detekce a zpracování.
14. Sekundární přehledový radar, princip, struktura signálů. Pasivní radary, principy, signály, určení polohy cíle a
přesnost.
Osnovy cvičení
Předmět má jen přednášky
Literatura
1. Bezoušek, P. - Šedivý, P.: Radarová technika. Praha, ČVUT 2004
2. Hrdina, Z. - Pánek, P. - Vejražka, F.: Rádiové určování polohy (Družicový systém GPS). Praha, ČVUT 1995.
3. Kayton, M., Fried, W. R.: Avionics Navigation Systems: New York, Wiley 1996
4. Misra, P., Enge, P.: Global Positioning System. Ganga-Jamuna Press 2004.
5. Kaplan, E.D. - Hegarty, Ch.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition. Artech House
2006.
Požadavky
Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)
Letecké rádiové systémy B3M37LRS
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět seznamuje studenty s leteckou radiotechnikou, leteckou analogovou, digitální a družicovou komunikací,
leteckou navigací včetně družicové, primární, sekundární a pasivní rádiovou lokací. Předmět poskytne studentům
teoretické a praktické znalosti o fungování leteckých rádiových systémů a jejich integraci s ostatními systémy letadel.
Cíle studia
Seznámit studenty s leteckými rádiovými systémy.
Osnovy přednášek
1. Kmitočtové spektrum, šíření rádiových vln, antény, radiokomunikační a radarová rovnice, letecká civilní
radiokomunikační služba.
2. Shannonovo schéma komunikačního systému, digitální a analogové modulace, zdrojové a kanálové kódování,
metody přístupu do kanálu.
3. Letecké rádiové přijímače a vysílače, požadavky, architektura, rádiové funkční bloky
4. Letecké analogové a digitální komunikační systémy, rádiové datové linky HFDL, VDL, SATCOM.
5. Základy radiové navigace, metody AoA, ToA, TDoA, SS, triangulace, multilaterace.
6. Letecké terestriální navigační systémy DME, ILS, VOR, radiový výškoměr.
7. Výpočet polohy navigační družice, rovnice dráhy družice a její řešení, keplerovské parametry.
8. Výpočet polohy uživatele, Časová základna, relativistické jevy, jednorázové metody výpočtu polohy, chyby
měření.
9. Družicové navigační signály, modulace BPSK, BOC, dálkoměrné posloupnosti, spektrum a korelační funkce,
ionosférická refrakce, dvoufrekvenční měření.
10. Zpracování navigačních signálů, sledování signálu, korelátor, chyby měření, počáteční synchronizace, sériové a
paralelní metody.
11. Požadavky na přesnost, integritu, kontinuitu a dostupnost leteckých navigačních systémů, diferenční měření,
vysoká citlivost, RTK
12. Přehled družicových navigačních systémů, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, podpůrné systémy WAAS,
EGNOS, MSAS, GAGAN.
13. Typy radarů (primární, sekundární pasivní), zpracování signálu v radaru, dopplerovská filtrace.
14. Sekundární radar, módy A, C a S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS, pasivní radiolokace, směrové
zaměřovače.
Osnovy cvičení
Laboratorní cvičení budou zaměřeny na měření funkčních bloků a celých leteckých radiostanic, měření navigačních
signálů a přijímačů, zejména družicových. Další část semestru bude věnována algoritmům výpočtu polohy v družicových
navigačních systémech a integraci s inerciálními senzory. Studenti budou v malých skupinách řešit samostatnou úlohy a
presentovat dosažené výsledky.

1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost práce
2. Radiokomunikační a radarová rovnice, příklady
3. Měžení vysokofrekvenčního zesilovače
4. Měření směšovače
5. Měření přijímače letecké radiostanice
6. Měření spektra družicových navigačních signálů
7. Měření rychlosti startu, citlivosti a chyby polohy družicového navigačního přijímače
8. Zadání samostatné úlohy
9. Generování VOR a ILS signálů v GNU radiu
10. Konzultace samostatné úlohy
11. Zprcování VOR a ILS signálů v GNU radiu
12. Zpracování odpovědí sekundárního radaru v GNU radiu
13. Doplňkové měření, presentace výsledků
14. Rezerva

Literatura
Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006,
ISBN: 978-0-97095-442-8, ČVUT 6 výtisků z toho dva v knihovně a 4 deponované.
Forssell, B.: Radionavigation systems. Artech, 2008, ISBN: 978-1-59693-354-5
Kovář, P.: Družicová navigace, Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači, ČVUT 2016, ISBN 978-80-01-05989-0
Požadavky
Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)
Aeronautical Radio Systems BE3M37LRS
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
The course introduces students to the aeronautical radio engineering, aeronautical analogue, digital and satellite communication systems, aeronautical radio navigation including satellites navigation, primary secondary and passive radiolocation. The course gets students theoretical and practical knowledge of the operation of the aeronautical radio systems and their integration to the aircraft systems.
Cíle studia
Presenting of the aeronautical radio systems.
Osnovy přednášek
1. Frequency spectra, radio wave propagation, antennas, radio communication and radar equation, aeronautical civil radio communication service.
2. Shannon model of the communication systems, digital and analogue modulations, source and channel coding, multiple access.
3. Aeronautical radio receivers and transmitters, requirements, architecture, radio function blocks.
4. Aeronautical analogue and digital communication systems, radio digital links, HFDL, VDL, SATCOM.
5. Fundaments of radio navigation, AoA, ToA, TDoA, SS, triangulation, multilateration.
6. Aeronautical terrestrial navigation system, DME, ILS, VOR, radio altimeter.
7. Satellite position determination, equations of the satellite trajectory and their solution, Kepler parameters.
8. User position determination, time base, relativistic effects, one-time positioning methods, measurement errors.
9. Satellite navigation signals, BPSK and BOC modulation, ranging codes, spectra and correlation function, ionosphere refraction, dual frequency measurement.
10. Processing of the satellite navigation signals, correlator, measurement errors, and acquisition, serial and parallel methods.
11. Requirements on precision, integrity, continuity and availability of the aeronautical navigation systems, differential measurement, high sensitivity, RTK.
12. Overview of the satellite navigation systems, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, augmentation systems WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN.
13. Radar types (primary, secondary, passive), processing of radar signals, Doppler filtration.
14. Secondary surveillance radar, mode A, C, and S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS, passive radio location, directional finders.
Osnovy cvičení
The laboratory measurements will be focused on measurement of the basic radio function blocks and aeronautical transceivers, measurement of the navigation signals and receivers, especially satellites. The next part of the school term will be dealt with the algorithms of position determination in satellite navigation systems and their integration with the inertial sensors. Students will solve individual projects and present their results in small groups.

1. Laboratory exploration, safety rules
2. Radio communication and radar equation, exercise
3. Laboratory measurement of the RF amplifier
4. Laboratory measurement of the frequency mixer
5. Laboratory measurement of the receiver of the aeronautical transceiver
6. Laboratory measurement of the spectra of the GNSS signals
7. Laboratory measurement of the GNSS receiver start time, sensitivity and position determination error
8. Assign of the individual project
9. Generation of the VOR and ILS signals in GNU radio
10. Consultancy of the individual project
11. Processing of the VOR and ILS signals in GNU radio
12. Processing of the squitter and extended squitter in GNU radio
13. Supplementary measurement, presentation of the results
14. Reserve


Literatura
Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006,
ISBN: 978-0-97095-442-8,
Forssell, B.: Radionavigation systems. Artech, 2008, ISBN: 978-1-59693-354-5
Požadavky
Mathematics, theory of signals and systems, analog and digital circuits and basic blocks (bachelor level)