Environmental Engineering - BEV002EKE

Kredity 3
Semestry letní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+1L
Anotace
Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.
Cíle studia
Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.
Osnovy přednášek
1. Stav ŽP v ČR.
2. Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.
3. Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.
4. Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.
5. Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.
6. Hodnocení rizik a lidské zdraví.
7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.
8. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.
9. Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.
10. Odpady. Nízkoodpadové technologie.
11. Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.
12. Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.
13. Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.
14 Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.
Osnovy cvičení
1. Měření kouřových plynů.
2. Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.
3. Stanovení těžkých kovů ve vodě z vodovodního rozvodu.
4. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.

Venkovní měření
5. Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.
6. Měření hustoty tepelného toku z aktivního povrchu skládky.
7. Měření elektrické a magnetické složky slunečního záření.
8. Demonstrace vlivu částečně polarizovaného slunečního záření na ŽP.

Literatura
Miller, G.T., Spoolman S.: Living in the Environment 20e. ISBN: 978-0-357-14220,  2021
Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN13: 9780321811295, 2014
Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, 2014
Europe's environment - The fourth assessment
Haberle G.: Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany, 2000
Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague, 2020.
Požadavky
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání čtyř referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu v době poslední přednášky a účast na venkovním měření.