Etika 1 - B0B16ET1

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout
návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve
kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba
přináší a hledat na ně společně odpovědi.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Etika jako filozofická disciplína, dějiny oboru
2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky
3. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání
4. Přirozený, pozitivní a vložený zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí
5. Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání
6. Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání
7. Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy
8. Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina
9. Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce
10. Vztahy člověka k životu vůbec a zvlášt k lidskému životu a zdraví
11. Sexuální etika
12. Hospodáská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví
13. Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok
14. Problematika pravdy v lidském životě
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Vladimír Slámečka, Manažerská etika, Nakladatelství VUT, Praha 2012
2. Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004
3. Aristoteles: Etika Nikomachova, REZEK, Praha 2013
4. Jiljí Píkaský, Učebnice základu etiky, KN, Kostelní Vydí2000
5. Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon. 1998
6. Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, Academia, Praha 2001
7. Jií Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005
Požadavky
Každý posluchač vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved